Χρήστος Σαλτογιάννης : Από τα «ιστορικά δικαιώματα» στη νέα εποχή της ευφυούς γεωργίας

 
Του Χρήστου Σαλτογιάννη

Γεωπόνος-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας
NEUROPUBLIC AE


Τα ιστορικά δικαιώματα αποτέλεσαν για πολλά χρόνια τη βάση για τις ενισχύσεις που λάμβαναν οι αγρότες (1ος ΠΥΛΩΝΑΣ) που καθορίστηκαν κατά τη διετία 2000-2002 και προήλθαν από τον μέσο όρο των τότε επιδοτήσεων για κάθε εκμετάλλευση και ουσιαστικά μέχρι και σήμερα ήταν το μοναδικό κριτήριο κατανομής τους.


Από τότε μέχρι σήμερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) άλλαξε και αναμένεται να αλλάξει ιδιαίτερα μετά το 2023. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έχει ήδη αποφασίσει την πλήρη εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει την πλήρη κατάργηση των «ιστορικών δικαιωμάτων» και τη μετάβαση προς μια νέα αγροτική πολιτική που θα είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο αγροτικό μοντέλο διαχείρισης θα βασίζεται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως μειώσεις στη χρήση αγροχημικών, συνεισφορά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλέστερων προϊόντων, στη προώθηση της καινοτομίας, της γνώσης και της ψηφιοποίησης.

Η μετάβαση προς ένα πρωτογενή τομέα βιώσιμο οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά περνά μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η ευφυής γεωργία αποτελεί «επανάσταση» για τον αγροτικό τομέα, διότι συνδυάζει καινοτομία, σύγχρονη τεχνολογία και επιστημονική γνώση με στόχο τη λήψη ορθών αποφάσεων για την διαχείριση της αγροτικής παραγωγής. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση των φυτικών αποδόσεων, βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με παράλληλη βελτίωσης της αειφορίας.  

Η μεγάλη πρόκληση της εποχής θέτει την αγροτική παραγωγή σε νέες βάσεις, με την ευφυή γεωργία να σηματοδοτεί τη μετάβαση στην νέα ψηφιακή περίοδο.

Σχόλια