Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια χλωρίου.

 

xiromero nero 1
 
Αστακός, 18/3/2021
Αρ. πρωτ.: 2048
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου)» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2007/18-3-2020 (ΑΔΑΜ: 21REQ008304465) Α.Α.Υ. και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 25-6633.002 έτους 2021 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-39.
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 6/2021 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, προϋπολογισμού 3.710,00€ με Φ.Π.Α. 6%.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 23-3-2021 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Δ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
Συν.:
1. Η υπ' αρίθμ. 6/2021 μελέτη.
2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 

Σχόλια


 1. Για το 2020 δεν είχαμε δει καμία τέτοια ανακοίνωση .σας ζόρισε ο Στάικος όταν σας είπε για τα τέλη ,πόσο χλώριο προμηθευτήκατε για το 2020 .
  Και άκουσον άκουσον .
  Η απήντησε του αντιδήμαρχου ήταν δεν το έχω πρόχειρο .
  Αν είναι δυνατόν να συζητούν για τα έξοδα στην ύδρευση και να μην ήξεραν πόσο χλώριο είχαν προμηθευτεί τον περασμένο χρόνο .
  Το θέμα δεν είναι αν δεν το είχατε πρόχειρο ,αλλά εκείνο που σας χαρακτηρίζει γενικά είναι Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΨΕΥΔΕΣΑΙ

  https://www.dimosxiromerou.gr/anakoinoseis-deltia-typou/2627-prosklisi-gnostopoiisi-gia-promitheia-xloriou

  ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 10,45 Τώρα "μούγκα στη στρούγκα" έ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Ρε αφήστε τις μούγκες για πάρτη σας .
  Πόσο χλώριο πήρατε για το 2020 για ολόκληρο τον Δήμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. το χλώριο καθαρίζει τις βρωμιές.
  τα κάνει αόρατα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εσύ πόσο χλώριο θέλεις να φέρει οδήμος ?
  κανένα κάτι με χλώριο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου