Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

 

ilektologiko yliko
 
Αστακός 22/ 3/2021
Αρ. πρωτ.: 2105
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Email: info@dimosxiromerou.gr
 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών», συνολικού ποσού 1.795,97 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου για την οποία έχει συνταχθεί η με αρ. πρωτ. 1984/17-3-2021 Τεχνική Περιγραφή του Δ. Ξηρομέρου.
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:
Η υπ' αριθ. 2071/19-3-2021 (Α-40) (ΑΔΑ: ΨΝΛΓΩΚΖ-ΕΧΓ ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008310559) Α.Α.Υ. και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 20-6699.001 έτους 2021 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-9, συνολικού προϋπολογισμού 1.795.97 € με Φ.Π.Α. 24%.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006, email: info@dimosxiromerou.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος (δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, άρθρο 80 παρ. 11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
Συν.:
1. Η υπ' αρίθμ. 1984/17-3-2021 Τεχνική Περιγραφή του Δ. Ξηρομέρου
2. Έντυπο οικ. προσφοράς
 

Σχόλια