Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου την Δευτέρα 5 Απριλίου.

 

ntinos apostolis
 
Αστακός, 1.4.2021
Αριθ. πρωτ: 144
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν την πέμπτη (5η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην 7η Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΣΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΚΑ.
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΛΙΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΓΙΑ AΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ AΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΡΟΔΕΣ Η ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ EΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΚΡΙΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ» ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΡΟΔΕΣ Η ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΜΠΑΛΤΙΚΑ ΦΩΤΙΟΥ» ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΡΟΔΕΣ Η ΒΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχόλια