Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου

 

polyzos npdd
 
Αστακός, 16.4.2021
Αριθ. πρωτ: 167
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την εικοστή (20η) του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην 7η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας
 
Αναπληρωματικά μέλη.
7. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια