Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου το Σάββατο 29 Μαΐου.

 

ntinos apostolis
 
Αστακός, 25.5.2021
Αριθ. πρωτ: 225
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην 9η Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.
2. 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.
3. ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ4 Π.Ε.».
4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Κουνάδης Σπυρίδων
 
Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Σχόλια