Ναι σε αιολικούς σταθμούς στην θέση Βελούτσα και Καλλίδρομος απο τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη και την δημοτική αρχή
Σας παρουσιάζουμε σήμερα αποσπάσματα των δύο  θετικών αποφάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής  του Δήμου Ξηρομέρου.Οι δύο αποφάσεις έρχονται προς συζήτηση σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου με θετική εισήγηση του Δημάρχου Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη και της δημοτικής αρχής.

Ολόκληρες τις αποφάσεις θα τις βρείτε στην σελίδα του Δήμου Ξηρομέρου στο Διαύγεια.

   Ακολουθεί το αποφασιστικό μέρος της απόφασης.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την Δέκατη Ενάτη (7η ) του Μαϊου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια περιφοράς (Λόγω Κορονοϊού) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, ύστερα απ’ την αριθ. 3139/29.4.2021 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Επτά (7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα Πέντε (5) Μέλη, ήτοι:  
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης(Πρόεδρος) 
2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
 3. Γερόλυμος Σωτήριος 
4. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
5. Παληογιάννης Παναγιώτης 

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Λιβάνης Θεόδωρος
2.Κολοβός Χρήστος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωμοδοτούν θετικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ),ισχύος 33 ΜW στη θέση ‘’ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ’’ ,Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου ,Π.Ε.Αιτωλ/νίας , της εταιρίας ‘’ΚΥΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ‘’ (ΠΕΤ 21035013220)» με τους όρους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωμοδοτούν θετικά για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ,ισχύος 43,7 MW στη θέση «ΒΕΛΟΥΤΣΑ» ,Δ.Ε Αστακού ,Δ.Ξηρομέρου ,Π.Ε Αιτ/νιας , της εταιρείας «ΚΥΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( ΠΕΤ 2103501124), με τους όρους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 Σχόλια