Πρόσκληση - γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσίας για τη παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων.

 

shutterstock 267920171
 
Αστακός 27.05.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία για τη παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.006,32 € με Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 31.05.202; και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, e-mail: info@dimosxiromerou.gr.
 
 
Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα:
 

Σχόλια