ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 21.000,00€ για τη συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση των συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού

 


Με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα  με την υπ αριθ  84/2021/11-6-2021 Απόφαση του, ΑΔΑ ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι,  ο Δήμος Ξηρομέρου αναθέτει για 6 μήνες  την υπηρεσία «Λειτουργία, συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού » στην επιχείρηση‘’GECOERGAΙ.Κ.Ε.’’ με έδρα την Πάτρα   έναντι του μηνιαίου ποσού των 3496.8 € ήτοι συνολικά 20.980,80€ με Φ.Π.Α

 Σύμφωνα με την υπ αριθ Υπ’ αρ.Δ1(δ)/ΓΠ16481/14-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ,  η Δημοτική Αρχή οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης(γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.), να εφαρμόζει την προβλεπόμενη, υποχρεωτική απολύμανση και να ελέγχει καθημερινά έτσι ώστε  το υπολειμματικό χλώριο στα ακρότατα σημεία του δικτύου ύδρευσης να είναι τουλάχιστον 0,2 mg/l

Αβίαστα προκύπτει το ερώτημα:

 η μηνιαία αμοιβή των  3496.8 € είναι για ενδεικτικό η για καθημερινό έλεγχο  των συστημάτων Χλωρίωσης του πόσιμου νερού.


 
https://veloutsanews.blogspot.com/2021/06/2100000_26.html

Σχόλια