6η Υ.ΠΕ : Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το Κ.Υ. Μύτικα

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού προϋπολογισμού 18.500 €. στο Κ.Υ. Μύτικα, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
 
Ως γνωστό, το νέο κτίριο του Κ.Υ. Μύτικα, δημοπρατήθηκε στις 13.4.2010, επί Δημάρχου Αλυζίας κ. Δημήτρη Τριποτσέρη. 
 
Η παραλαβή του νέου κτιρίου του Κ.Υ. Μύτικα, έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/2019 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΦΩΚΖ-ΓΘ7) Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση νέου Κτιριακού Συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα»
 
Στις 26-06-2020, ο Δήμος Ξηρομέρου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4559/26-06-2020 έγγραφο-Πρόσκληση κάλεσε την 6η Υ.ΠΕ για να το παραδώσει.
 
Από τον Ιούλιο του 2020, έχει περάσει στην διοικητική δικαιοδοσία της 6ης Υ.ΠΕ που στόχος της είναι, να ολοκληρωθεί άμεσα και να καταστεί λειτουργικό.
https://veloutsanews.blogspot.com/2021/06/6.html

Σχόλια