Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Ξηρομέρου.

 


Ο ∆ήµος Ξηροµέρου στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τ. Α') «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,....

ανακοινώνει τη ρύθµιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ηµερ.δηµοσ. Ν.4807/2021).

∆ικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19.

Στον ανωτέρω Νόµο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 31.10.2021.

Συγκεκριµένα:

Α. Στη ρύθµιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ηµερ.δηµοσ. Ν.4807/2021).

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε µηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων) µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορετικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

∆. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

∆ΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του ∆ήµου

(Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. ΣΚΑΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ / ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, τηλ. 2646360544 /34)

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχόλια