Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για προμήθεια καλαθιών - κάδων απορριμμάτων.

 


Αστακός 30/6/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων – καλαθιών απορριμμάτων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 42/2021 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.665,28 € με Φ.Π.Α. 24%.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / email: info@dimosxiromerou.gr
 
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
 
Download this file (Έντυπο Οικ. Προσφοράς.doc)Έντυπο Οικ. Προσφοράς.doc37 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf774 kB
Download this file (Πρόσκληση_signed.pdf)Πρόσκληση_signed.pdf810 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ.doc45 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc47 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc46 kB

Σχόλια