Απευθείας αναθέσεις… Η συνήθεια που έγινε.. λατρεία!

 Απευθείας αναθέσεις… Η συνήθεια  που έγινε.. λατρεία!

Μπορεί να μην έχουν καταφέρει ακόμη να προστατευόσουν τις υδρομαστεύσεις για το νερό του Αστακού και να εμφανίζει  στις αναλύσεις κοπρώδη από τα ζώα της περιοχής,

Μπορεί να καθυστερούν για μήνες  να ανεβάσουν τις αναλύσεις στο επίσημο site από τις δειγματοληψίες του ποσίμου νερού από πολλά χωριά του Δήμου και σε άλλα χωριά όπως το Αγράμπελο να τα έχουν ξεχάσει τελείως 

Μπορεί οι κάτοικοι και επισκέπτες  στη συντριπτική τους  πλειοψηφία να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο  νερό επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό σε ετήσια βάση 

Όμως οι  απευθείας αναθέσεις  από συνήθεια  έγιναν …λατρεία

Το τελευταίο τρίμηνο μόνο για την ύδρευση έχουμε:

-15 Αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις, σχεδόν όλες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος πολλές εκ των οποίων χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση ποσού 

-Άλλες τόσες σχεδόν είναι οι παρελθόντων ετών αναθέσεις που ολοκληρώθηκαν με …χρονοκαθυστερηση

Αξιοσημείωτη είναι και η επαναληψιμότητα των αναδόχων των έργων ,εργασιών και προμηθειών.

 

1.ΑΔΑ: 9ΚΔ5ΩΚΖ-ΔΔ4  

2.ΑΔΑ: 6Γ38ΩΚΖ-4ΨΦ

3.ΑΔΑ: ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι   

4.ΑΔΑ: ΩΥΥΣΩΚΖ-ΑΝ7

5.ΑΔΑ: ΩΦΕ1ΩΚΖ-Ε8Ω 

6. ΑΔΑ: Ω28ΙΩΚΖ-ΑΡΓ   

7.ΑΔΑ: ΡΦΣ0ΩΚΖ-ΗΙ0

8..ΑΔΑ: ΨΖ5ΘΩΚΖ-ΧΑ8

9.ΑΔΑ: ΩΚ0ΨΩΚΖ-ΙΒ5

10.ΑΔΑ: 9Υ7ΩΩΚΖ-ΦΕΖ   -

11.ΑΔΑ: 6ΞΖΒΩΚΖ-4ΞΦ    

12..ΑΔΑ: ΩΞΧ7ΩΚΖ-2ΘΛ

13. ΑΔΑ: ΩΘ48ΩΚΖ-9Λ8    

14.ΑΔΑ: Ω3ΒΝΩΚΖ-Υ3Ο

15.ΑΔΑ: ΨΦΙΤΩΚΖ-1ΔΨ

https://veloutsanews.blogspot.com/2021/06/blog-post_174.html


Σχόλια