ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : NEO ΡΕΚΟΡ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ...

  

Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου..

 Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σύννομα  να προσφεύγουν και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό

Συγκεκριμένα τον τελευταίο μήνα ελήφθησαν 16 αποφάσεις απευθείας αναθέσεων 

 1. ΑΔΑ: Ψ6Β2ΩΚΖ-ΧΛ5 - Απόφαση 85/2021  
 2.  ΑΔΑ: ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι - Απόφαση 84/2021 
 3.  ΑΔΑ: ΨΠΕΑΩΚΖ-Σ8Ω - Απόφαση 83/2021
 4.  ΑΔΑ: ΩΦΕ1ΩΚΖ-Ε8Ω - Απόφαση 82/2021
 5.  ΑΔΑ: 6ΟΝΣΩΚΖ-ΑΟΨ - Απόφαση 81/2021
 6.  ΑΔΑ: Ψ2ΔΕΩΚΖ-0ΚΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021
 7.  ΑΔΑ: Ω28ΙΩΚΖ-ΑΡΓ - Απόφαση 79/2021 
 8.  ΑΔΑ: ΨΗ15ΩΚΖ-ΓΛΔ - Απόφαση 76/2021
 9.  ΑΔΑ: ΡΦΣ0ΩΚΖ-ΗΙ0 - Απόφαση 74/2021 
 10. ΑΔΑ: 99ΥΣΩΚΖ-ΧΤΩ - Απόφαση 73/2021 
 11. ΑΔΑ: 6ΥΒΤΩΚΖ-ΖΛΜ - Απόφαση 70/2021
 12. ΑΔΑ: 6Β1ΙΩΚΖ-Φ2Ο - Απόφαση 69/2021  
 13. ΑΔΑ: Ω14ΟΩΚΖ-ΙΘΔ - Απόφαση 68/2021
 14.  ΑΔΑ: Ω2ΗΦΩΚΖ-Ψ1Ρ - Απόφαση 66/2021
 15.  ΑΔΑ: ΨΞΔΑΩΚΖ-ΥΛΓ - Απόφαση 65/2021
 16. ΑΔΑ: 9ΚΚ7ΩΚΖ-ΥΞ5 - Απόφαση
https://veloutsanews.blogspot.com

Σχόλια