Προκήρυξη της ΣΟΧ 2/2021, για κάλυψη 13 θέσεων σχολικών καθαριστριών. Προθεσμία αιτήσεων έως Δευτέρα 23/8/2021.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ Ψ6ΨΠΩΚΖ-ΞΔ0) ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου, για πλήρωση 13 θέσεων εργασίας καθαριστριών σχολείων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και συγκεκριμένα από Τρίτη 17/8/2021 έως Δευτέρα 23/8/2021.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ΣΟΧ2/2021, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση των αιτήσεων.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Σχόλια