Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου την Τρίτη 3 Αυγούστου.

 

ntinos apostolis
 
Αστακός, 30.7.2021
Αριθ. πρωτ: 352
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν την τρίτη (3η) του μηνός Αυγούστου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην 13η Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ.
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ.
4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΖΛ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ ΡΙΖΟΥ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021» ΣΤΙΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΖΛ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Κουνάδης Σπυρίδων
 
Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Σχόλια