Δήμος Ξηρομέρου : Πάρτυ με 235 Απευθείας Αναθέσεις !!!Ανατρέχοντας στις προεκλογικές δεσμεύσεις του σημερινού Δημάρχου διαβάζουμε σε περιοπτη θέση την μείωση των διαδικασιών απευθείας αναθέσεων έργων ,εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών  

Δυστυχώς στη δεύτερη χρονιά της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής διαπιστώνουμε μια αλματώδη αύξηση των απ ευθείας αναθέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια , αφενός αριθμητικά  όσο και σε οικονομικό κόστος .

Η καταγραφή περιλαμβάνει το σύνολο των απευθείας αναθέσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων από 1/9/2020 .

Θετικό  θα ήταν για το θέμα των απευθείας αναθέσεων να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως προς  τους Δημότες.

ΒΕΛΟΥΤΣΑ ....

 

1.ΑΔΑ: 6ΕΩΗΩΚΖ-Ε23 - Απόφαση 154/2021 Δημάρχου για την υπηρεσία ''Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''.

2. ΑΔΑ: ΨΞΑΥΩΚΖ-ΚΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

3. ΑΔΑ: 957ΛΩΚΖ-7ΓΡ - ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2021 Δημάρχου 'Προμήθεια αντλιών και εξοπλισμού για αποκατάσταση βλαβών στο αντλιοστάσιο ύδρευσης στη θέση Λιβανέϊκα της Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος'.

4. ΑΔΑ: 6ΟΨ8ΩΚΖ-ΞΡ5 - Απόφαση 104/2021 Δημάρχου για την ''Προμήθεια εξοπλισμού για αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια ύδρευσης της Δ.Ε. Αλυζίας και Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''

5. ΑΔΑ: ΨΨΕΝΩΚΖ-ΩΒΜ - Απόφαση 100/2021 Δημάρχου για την ''Αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος΄΄

6ΑΔΑ: 9Ψ9ΨΩΚΖ-ΣΥ8 - Απόφαση 99/2021 δημάρχου περί "Αποκατάσταση βλαβών σε αγωγούς ύδρευσης στις Τ.Κ. Κανδήλας και Βάρνακα, της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος".

7. ΑΔΑ: 6ΤΧΗΩΚΖ-ΡΣ0 - ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 'Αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια Αρχοντοχωρίου Αγ. Ταξιάρχης και Ξερά Παναγούλας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος'.

8. ΑΔΑ: ΨΡΚΧΩΚΖ-ΝΩ7 - Απόφαση 93/2021 Δημάρχου περί "Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος".

9. ΑΔΑ: ΩΜΔΩΩΚΖ-ΤΤ2 - Απόφαση Δημάρχου 89/2021 περί "Αποκατάσταση βλαβών και απόφραξη αγωγών ομβρίων σε δύο θέσεις στην Δ.Κ. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"

10 ΑΔΑ: ΩΦΕ1ΩΚΖ-Ε8Ω - Απόφαση 82/2021 Δημάρχου "Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού για αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια Μαργωνέϊκα και Μύτικα - Κανδήλας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"

11 ΑΔΑ: Ψ2ΔΕΩΚΖ-0ΚΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ'

12. ΑΔΑ: 6Β1ΙΩΚΖ-Φ2Ο - Απόφαση 69/2021 Δημάρχου για την ''Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Μύτικα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''

13.ΑΔΑ: Ω2ΗΦΩΚΖ-Ψ1Ρ - Απόφαση 66/2021 Δημάρχου για την ''Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού για αποκατάσταση βλαβών στη γεώτρηση Πηγάδια - Στρογγυλοβούνι και στα αντλιοστάσια Λιβανέϊκα και Αγ. Δημήτριος, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''

14ΑΔΑ: ΨΞΔΑΩΚΖ-ΥΛΓ - Απόφαση 65/2021 Δημάρχου για την υπηρεσία ''Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''

15. ΑΔΑ: ΩΞΧ7ΩΚΖ-2ΘΛ - Απόφαση 48/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ''Απόφραξη αγωγού ομβρίων στην Δ.Κ. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''

16. ΑΔΑ: Ω3ΒΝΩΚΖ-Υ3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Αποκατάσταση βλάβης αγωγού ύδρευσης στη θέση ‘Σταφίδα’ της Τ.Κ. Κανδήλας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"

17. ΑΔΑ: 9Π65ΩΚΖ-ΦΑΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Αποκατάσταση βλάβης σε μεταλλικό αγωγό στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος."

18. ΑΔΑ: 60ΔΜΩΚΖ-ΠΣ2 - ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιών όμβριων υδάτων στην Κοινότητα Μύτικα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος."

19. ΑΔΑ: Ω81ΖΩΚΖ-Υ22 - ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ , ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

20. ΑΔΑ: 6ΓΓΧΩΚΖ-ΤΦΚ - ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σ.Υ.Κ.Ξ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

21. ΑΔΑ: 6Ξ1ΙΩΚΖ-ΖΔΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ".

22. ΑΔΑ: Ω1Ζ5ΩΚΖ-ΑΝΒ - ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ"

23. ΑΔΑ: 9ΨΩ1ΩΚΖ-6Υ1 - ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕΪΚΑ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

24. ΑΔΑ: 9Α2ΡΩΚΖ-ΖΙ8 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 237/2020 ΠΕΡΙ "Αποκατάσταση βλάβης αγωγού ομβρίων στη θέση «Χολέρα» στην Τ.Κ. Παλαιομάνινας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"

25. ΑΔΑ: 65ΤΤΩΚΖ-48Β - ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΕΪΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

26. ΑΔΑ: 9ΥΙΘΩΚΖ-ΡΤΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

27. ΑΔΑ: ΨΖΦΛΩΚΖ-ΑΒ1 - ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ : " ΑΠΟΦΡΑΞΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΔΗΛΑΣ,ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

28. ΑΔΑ: Ψ8ΔΑΩΚΖ-ΓΣ2 - ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΟΦΡΑΞΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"

29. ΑΔΑ: 6Β1ΕΩΚΖ-ΖΕΝ - Απόφαση 209/2020 Δημάρχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο Αρχοντοχωρίου στη θέση Αγ. Ταξιάρχης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»

30. ΑΔΑ: ΨΠΡ0ΩΚΖ-Κ95 - ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ "

31. ΑΔΑ: 6ΩΨ7ΩΚΖ-73Η - ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΒΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ"


32.ΑΔΑ: ΨΔ3ΠΩΚΖ-8ΘΡ - Απόφαση 152/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Περίφραξη αντλιοστασίων και γηπέδων Δήμου Ξηρομέρου»

33 ΑΔΑ: 6564ΩΚΖ-ΜΟ5 - Απόφαση 151/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου»

34. ΑΔΑ: 62ΜΛΩΚΖ-ΠΝΡ - Απόφαση 148/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ‘’Συνδρομή του Δήμου Ξηρομέρου στην διαδικτυακή βάση δεδομένων www.4412.gr της ΔήμοςNET’’

35 ΑΔΑ: ΨΚΝΑΩΚΖ-4ΝΑ - Απόφαση 147/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια μικροεργαλείων και μικροϋλικών»

36. ΑΔΑ: 9Ο1ΡΩΚΖ-ΚΥ1 - Απόφαση 137/2021 Δημάρχου γι την απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας’’

37. ΑΔΑ: 9ΛΥ4ΩΚΖ-Ω2Ε - Απόφαση 130/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος – μπετόν»

38 ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΩΚΖ-ΚΔΛ - Απόφαση 129/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»

39 ΑΔΑ: Ψ2ΠΥΩΚΖ-ΙΚ0 - Απόφαση 125/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση '’Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου”

40. ΑΔΑ: 6ΨΕΡΩΚΖ-ΗΧ5 - Απόφαση 124/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Εργαλείων Καθαριότητας»

41. ΑΔΑ: 6ΩΠΣΩΚΖ-ΔΛΙ - Απόφαση 119/2021 Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

42. ΑΔΑ: 6ΛΤΧΩΚΖ-ΡΩΨ - Απόφαση Δημάρχου 118/2021 απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων – καλαθιών απορριμμάτων»

43. ΑΔΑ: 6ΝΡ1ΩΚΖ-0ΘΖ - ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ"

44 ΑΔΑ: 6Κ1ΑΩΚΖ-Γ2Λ - ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ"

45 ΑΔΑ: 6ΥΒΘΩΚΖ-Ε2Η - ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ"

46ΑΔΑ: ΩΜΧΖΩΚΖ-ΝΕΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ"

47 ΑΔΑ: 6ΘΩ6ΩΚΖ-ΠΑ5 - ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ"

48. ΑΔΑ: 9ΕΚ2ΩΚΖ-Α6Τ - ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ"

49. ΑΔΑ: ΡΗ4ΦΩΚΖ-Ν4Ω - ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ"

59ΑΔΑ: 9ΗΔΗΩΚΖ-ΣΩ7 - ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ"

51. ΑΔΑ: ΩΦ16ΩΚΖ-059 - ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ"

52 ΑΔΑ: 6Ξ9ΩΩΚΖ-ΕΞΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ"

53. ΑΔΑ: 64ΘΖΩΚΖ-ΟΥΒ - ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ"

54. ΑΔΑ: ΨΜ34ΩΚΖ-ΟΩ7 - ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ"

55. ΑΔΑ: 6ΛΜΑΩΚΖ-ΗΜΓ - Απόφαση 102/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών»

56. ΑΔΑ: ΨΔΛ8ΩΚΖ-ΧΛΗ - Απόφαση 101/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού»

57. ΑΔΑ: ΩΧ73ΩΚΖ-Ψ4Ι - Απόφαση 103/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας»

58 ΑΔΑ: 6ΣΘΩΩΚΖ-ΞΨΦ - Απόφαση 98/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

59. ΑΔΑ: Ψ6Β2ΩΚΖ-ΧΛ5 - Απόφαση 85/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος»

60ΑΔΑ: Ψ6Β2ΩΚΖ-ΧΛ5 - Απόφαση 85/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος»

61.ΑΔΑ: ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι - Απόφαση 84/2021 Δημάρχου για την υπηρεσία ''Λειτουργία, συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού του Δήμου Ξηρομέρου''

62ΑΔΑ: ΨΠΕΑΩΚΖ-Σ8Ω - Απόφαση 83/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια Υλικών Εκτυπώσεων’’

63. ΑΔΑ: 6ΟΝΣΩΚΖ-ΑΟΨ - Απόφαση 81/2021 Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

64 ΑΔΑ: ΩΥΣΧΩΚΖ-214 - Απόφαση 81/2021 Δημάρχου απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

65. ΑΔΑ: Ω28ΙΩΚΖ-ΑΡΓ - Απόφαση 79/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσία «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου»

66ΑΔΑ: ΨΗ15ΩΚΖ-ΓΛΔ - Απόφαση 76/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή φωτοαντιγράφων, εκτυπώσεων και σκανάρισμα σχεδίων»

67 ΑΔΑ: 99ΥΣΩΚΖ-ΧΤΩ - Απόφαση 73/2021 Δημάρχου για την απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021»

68 ΑΔΑ: ΡΦΣ0ΩΚΖ-ΗΙ0 - Απόφαση 74/2021 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της ‘’Προμήθεια σταθερών συσκευών απολύμανσης με Υπεριώδη Ακτινοβολία UVC για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου’’

69. ΑΔΑ: 6ΥΒΤΩΚΖ-ΖΛΜ - Απόφαση 70/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Αμοιβή Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων - Ισολογισμού Δήμου 2020’’

70. ΑΔΑ: Ω14ΟΩΚΖ-ΙΘΔ - Απόφαση 68/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Προηγμένης Ηλεκτρονικής Σφραγίδας (ADES - Advanced Electronic Seal) τύπου .p12 χωρίς χρονοσήμανση»

71. ΑΔΑ: 9ΚΚ7ΩΚΖ-ΥΞ5 - Απόφαση 63/2021 για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής».

72 ΑΔΑ: 9ΔΛΧΩΚΖ-ΦΥΑ - Απόφαση 57/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – Επισκευή Χορτοκοπτικών, Θαμνοκοπτικών & Αλυσοπρίονων»

73 ΑΔΑ: 6ΠΕΚΩΚΖ-Ω5Ι - Απόφαση 56/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

74. ΑΔΑ: 6Π3ΑΩΚΖ-ΜΡΠ - Απόφαση 55/2021 Δημάρχου για την ανάθεση των Υπηρεσιών με τίτλο «Έκδοση αντιγράφων συμβολαίων σχολικών ακινήτων από το Υποθηκοφυλακείο Σολλίου, το Υποθηκοφυλακείο Αστακού και του Υποθηκοφυλακείου Εχίνου»

75 ΑΔΑ: Ψ5Η0ΩΚΖ-Σ48 - Απόφαση 54/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Οχημάτων - Μηχανημάτων Δήμου Ξηρομέρου»

76 ΑΔΑ: ΨΠΗ9ΩΚΖ-ΩΞΡ - Απόφαση 53/2021 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια Τροχήλατης Σκαλωσιάς Αλουμινίου για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου»

77ΑΔΑ: ΨΑΓΨΩΚΖ-3Λ9 - Απόφαση 47/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ‘’Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών’’

78 ΑΔΑ: 6799ΩΚΖ-ΛΦ5 - Απόφαση 46/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης ΑΤ08 – Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – στον άξονα προτεραιότητας: Ψηφιακή Σύγκλιση»

79. ΑΔΑ: ΩΜ2ΙΩΚΖ-0Μ4 - Απόφαση 44/2021 Δημάρχου απευθείας ανάθεσης ‘’Προμήθεια Λογισμικού Προστασίας (Antivirus) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’’

80 ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΩΚΖ-ΠΞ6 - Απόφαση 43/2021 Δημάρχου απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης ΑΤ 05 – Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – στον άξονα προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία», για την Πράξη «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ξηρομέρου»

81. ΑΔΑ: 6ΑΝΑΩΚΖ-1ΙΤ - ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ"

82 ΑΔΑ: ΩΘ48ΩΚΖ-9Λ8 - Απόφαση 38/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια υλικών ύδρευσης & λοιπού εξοπλισμού για αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας»

83ΑΔΑ: ΨΥΧΜΩΚΖ-Ω67 - Απόφαση 35/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών»

84ΑΔΑ: ΨΦΙΤΩΚΖ-1ΔΨ - Απόφαση 34/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ''Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου)''

85 ΑΔΑ: Ψ4ΑΚΩΚΖ-ΖΤΒ - Απόφαση 32/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου’’

86. ΑΔΑ: ΩΑ72ΩΚΖ-ΩΧΘ - Απόφαση 20/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)»

87 ΑΔΑ: Ψ1ΝΠΩΚΖ-ΔΗΛ - Απόφαση 16/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο ‘’ Προμήθεια Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ» με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID-19)’’

88. ΑΔΑ: Ψ5ΑΚΩΚΖ-1Κ2 - Απόφαση 280/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – παραμετροποίησης εφαρμογών λογισμικού εσόδων για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων»

89 ΑΔΑ: 9ΞΩΔΩΚΖ-ΡΛΙ - ΑΠΟΦΑΣΗ 265 /2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021 για απογευματινή εργασία καθώς τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

90ΑΔΑ: Ψ9Ω3ΩΚΖ-ΒΟΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ"

91. ΑΔΑ: ΩΦ18ΩΚΖ-ΔΥΩ - ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία “Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων (Οδοφωτισμός) για το Δήμο Ξηρομέρου»"

92 ΑΔΑ: Ψ6ΗΡΩΚΖ-ΖΕΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία «Παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, υποστήριξη και προετοιμασία –υποβολή πρότασης για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με κωδικό 14.6i.26.2-4.7a (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4388) πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»"

93. ΑΔΑ: ΨΡΤΣΩΚΖ-2Ξ0 - ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ"

94. ΑΔΑ: ΡΧ9ΣΩΚΖ-Θ34 - ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Απευθείας Ανάθεση Αναθεώρησης και Επικαιροποίησης Υδραυλικών Μελετών για τα έργα “Έργα Ύδρευσης οικισμού Αστακού –Αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μύτικα – Προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης οικισμών Αστακού, Μύτικα, Κανδήλας και Αρχοντοχωρίου"

95. ΑΔΑ: 6Τ3ΨΩΚΖ-14Ν - Απόφαση 268/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2020»

96. ΑΔΑ: ΩΓΟΕΩΚΖ-ΖΗΙ - Απόφαση 267/2020 Δημάρχου περί «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στο Δήμο Ξηρομέρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WIFI4EU»

97. ΑΔΑ: Ψ7Ι2ΩΚΖ-3ΙΩ - Απόφαση 266/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της ‘’Προμήθειας Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου’’

98 ΑΔΑ: 6ΝΨΙΩΚΖ-6ΥΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

99. ΑΔΑ: ΩΔΤΡΩΚΖ-ΒΡΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

100ΑΔΑ: 9Τ3ΣΩΚΖ-ΩΜΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»"

101. ΑΔΑ: 91ΦΒΩΚΖ-Γ0Μ - Απόφαση 249/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας & εγκατάστασης του λογισμικού ‘’Διαχείριση Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας’’

102 ΑΔΑ: 66Ξ4ΩΚΖ-ΣΘΞ - ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ' "

103. ΑΔΑ: ΡΨ6ΚΩΚΖ-6ΥΚ - ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ'"

104 ΑΔΑ: Ω3ΜΞΩΚΖ-ΞΥΖ - Απόφαση 240/2020 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου»

105 ΑΔΑ: ΨΞ54ΩΚΖ-Ν9Υ - Απόφαση 239/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση "Προμήθεια Υδρομέτρων"

106. ΑΔΑ: ΨΚΚ0ΩΚΖ-Γ44 - Απόφαση 231/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης ‘’Προμήθεια καμερών και ακουστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών’’

107. ΑΔΑ: 60ΦΥΩΚΖ-ΡΜ6 - Απόφαση 228/2020 Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της προμήθειας ‘’Υλικά χρωματισμού εγκαταστάσεων αντλιοστασίων του Δήμου Ξηρομέρου’’

108. ΑΔΑ: Ψ6ΓΠΩΚΖ-4Η8 - Απόφαση 227/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης «Καταγραφή, Τυποποίηση, Μοντελοποίηση, Απλούστευση & Ηλεκτρονική Διαχείριση των Διαδικασιών του Δήμου Ξηρομέρου»

109 ΑΔΑ: 684ΜΩΚΖ-ΠΕΘ - Απόφαση 222/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια Πυροσβεστικών σωλήνων Δήμου Ξηρομέρου’’

110ΑΔΑ: ΩΦΛΖΩΚΖ-8ΙΦ - Απόφαση 219/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συνδρομή προγράμματος ACE ERP ECM

111. ΑΔΑ: ΩΛ7ΗΩΚΖ-ΥΧΩ - Απόφαση 216/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συνδρομή σε Δήμος ΝΕΤ».

112 ΑΔΑ: 6ΣΘΠΩΚΖ-ΧΑΠ - Απόφαση 215/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια εργαλείων πυροπροστασίας και πρασίνου Δήμου Ξηρομέρου»

113 ΑΔΑ: ΨΨΤΟΩΚΖ-864 - Απόφαση 211/2020 Δημάρχου απευθείας ανάθεσης ‘’Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας’’

114. ΑΔΑ: ΨΤ1ΑΩΚΖ-ΒΡΕ - Απόφαση 208/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών’’

115 ΑΔΑ: 6Θ9ΠΩΚΖ-ΑΣΡ - Απόφαση 206/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας "Αναβαθμίσεις Προγραμμάτων Λογισμικών Οικονομικής Υπηρεσίας"

116 ΑΔΑ: ΨΠΠΑΩΚΖ-ΥΨ1 - ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

117 ΑΔΑ: ΨΚΤ1ΩΚΖ-8ΥΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη θέση του τεχνικού απορροής ομβρίων μετά την θεομηνία ΙΑΝΟΣ, στην παραλιακή οδό Αστακού, έμπροσθεν της παιδικής χαράς, στο ρεύμα προς Ι.Π. Μεσολογγίου».

118. ΑΔΑ: 60ΙΝΩΚΖ-46Ν - ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣEΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ"

119. ΑΔΑ: 6830ΩΚΖ-ΡΚΘ - ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣEΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ "

120. ΑΔΑ: Ω2ΑΤΩΚΖ-ΖΑ7 - Απόφαση 188/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση ‘’Προμήθεια Υλικών Εκτυπώσεων’’

121. ΑΔΑ: ΩΩ1ΤΩΚΖ-ΨΒ0 - Απόφαση 189/2020 για την απευθείας ανάθεση «Συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης προσωπικού Κέντρου Κοινότητας περί ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας».

122. ΑΔΑ: 6Π5ΩΩΚΖ-Ι92 - ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ".

123ΑΔΑ: 6ΕΜΡΩΚΖ-24Γ - Απόφαση 185/2020 Δημάρχου «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου»

124 ΑΔΑ: ΨΧΥΤΩΚΖ-ΕΒΡ - ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ " Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό ομβρίων στην Τ.Κ. Παλαιομάνινας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος"

125. ΑΔΑ: ΨΔ9ΙΩΚΖ-Ι3Ψ - ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣEΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ"

126 ΑΔΑ: ΨΗΑΞΩΚΖ-ΕΟΙ - Απόφαση 179/2020 Δημάρχου περί «Αποκατάσταση βλάβης του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου σε δύο σημεία, πλησίον του Πύργου Αρχοντοχωρίου & πλησίον οικισμού Βάρνακα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

127. ΑΔΑ: Ψ18ΙΩΚΖ-6ΦΝ - Απόφαση 175/2020 Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση Δικτύου & Δικτυακού Εξοπλισμού – Έλεγχος Εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας (Λογιστήριο – Ύδρευση – Μισθοδοσία – Νεκροταφείου – Ταμείου)»

128 ΑΔΑ: 6Η4ΡΩΚΖ-Ψ5Λ - Απόφαση 173/2020 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επικαιροποίηση ενεργειακών δεδομένων σύνδεσης με τους στόχους του ΣΔΕΑΚ και τη σύνταξη του για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο “ Δράση 4.c.1.1-a3: Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”»

129 ΑΔΑ: 6ΙΠΜΩΚΖ-ΨΦΖ - Απόφαση 167/2020 Δημάρχου περί «Προμήθεια Εργαλείων Ασφάλισης - Σήμανσης» 

130. ΑΔΑ: ΡΞ0Σ465ΙΒΜ-5Κ8 - ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ (PILLAR) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ"

131.ΑΔΑ: Ψ3ΙΣΟΞ15-ΒΙΦ - Απόφαση 109/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

132. ΑΔΑ: ΨΠ5ΧΟΞ15-9ΞΧ - Απόφαση 108/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

133. ΑΔΑ: 6Π0ΝΟΞ15-7ΨΖ - Απόφαση 107/2021 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

134. ΑΔΑ: 6472ΟΞ15-ΠΜΠ - Απόφαση 106/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Αθλητικό εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

135. ΑΔΑ: 6Π8ΡΟΞ15-17Ω - Απόφαση 104/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Εξοπλισμός επιμόρφωσης-παιχνίδια δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

136. ΑΔΑ: 6ΞΛΜΟΞ15-ΣΡ1 - Απόφαση 103/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Εξοπλισμός επιμόρφωσης-παιχνίδια δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

137. ΑΔΑ: ΨΠΓΓΟΞ15-Δ96 - Απόφαση 102/2021 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Υλικά γραφείου-τεχνολογικό εξοπλισμό

138. ΑΔΑ: ΨΩΩ7ΟΞ15-8ΧΦ - Απόφαση 101/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Μελάνια εκτυπωτών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

139. ΑΔΑ: 6ΔΖΞΟΞ15-ΡΘΕ - Απόφαση 100/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Μουσικά όργανα δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

140. ΑΔΑ: 6ΟΓΗΟΞ15-Ζ84 - Απόφαση 99/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Είδη ζαχαροπλαστικής και άμεσης ανάλωσης

141. ΑΔΑ: Ω1Ζ9ΟΞ15-Γ6Ο - Απόφαση 98/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

142ΑΔΑ: 9Ω01ΟΞ15-2ΕΓ - Απόφαση 96/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

143. ΑΔΑ: ΨΠ9ΔΟΞ15-0ΥΙ - Απόφαση 88/2021 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και υπηρεσίας (εργασίας) µε τίτλο: Συντήρηση και επισκευή κεραμοσκεπής δομής ΚΔΑΠ Αστακού

144. ΑΔΑ: 61ΨΣΟΞ15-ΡΔ2 - Απόφαση 89/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και υπηρεσίας (εργασίας) µε τίτλο: Συντήρηση ηλεκτρολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

145. ΑΔΑ: 9ΣΧΡΟΞ15-6ΜΩ - Απόφαση 90/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Είδη άμεσης ανάλωσης για εκδήλωση λήξης ΚΔΑΠ Αστακού

146. ΑΔΑ: ΨΕΙΘΟΞ15-ΥΟΤ - Απόφαση 87/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας, Συντήρησης και επισκευής δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων)

147. ΑΔΑ: 6Ψ82ΟΞ15-ΧΝΦ - Απόφαση 86/2021 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας και υπηρεσίας (εργασίας) με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού»

148. ΑΔΑ: Ψ34ΦΟΞ15-0ΕΙ - Απόφαση 85/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη για το ΚΔΑΠ Κανδήλας»

149. ΑΔΑ: 6ΜΘ8ΟΞ15-ΧΛΙ - Απόφαση 83/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Αναμνηστικά δώρα για τα παιδιά των 4 ΚΔΑΠ-Εκδήλωση λήξης περιόδου 2020-2021»

150. ΑΔΑ: 6Ε58ΟΞ15-ΝΘΕ - Απόφαση 84/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Είδη άμεσης ανάλωσης για τα 4 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

151. ΑΔΑ: 6Ζ6ΚΟΞ15-ΟΦΠ - Απόφαση 80/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Μεταφορά παιδιών από και προς το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

152. ΑΔΑ: ΨΡΜΑΟΞ15-Ρ5Υ - Απόφαση 82/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: Γραφική ύλη για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

153. ΑΔΑ: Ψ5ΤΑΟΞ15-81Ε - Απόφαση 81/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Εξοπλισμός επιμόρφωσης-τεχνολογικός δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου»

154. ΑΔΑ: Ω1Ρ0ΟΞ15-Λ8Ρ - Απόφαση 79/2021 Προέδρου περί Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

155. ΑΔΑ: Ψ1ΜΠΟΞ15-Μ6Ρ - Απόφαση 75/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης µε τίτλο: Δάπεδο προστασίας για τα 4 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

156. ΑΔΑ: 6ΡΟ1ΟΞ15-ΗΧΚ - Απόφαση 74/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας και Υπηρεσίας (εργασίας) µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Φυτειών»

157. ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΞ15-7ΦΧ - Απόφαση 73/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

158. ΑΔΑ: 60ΟΗΟΞ15-662 - Απόφαση 72/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: Απεντόμωση 4 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

159. ΑΔΑ: 65Ρ9ΟΞ15-Τ49 - Απόφαση 66/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Φαρμακείο για το πρόγραμμα ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών

160. ΑΔΑ: Ψ1ΩΙΟΞ15-7ΥΛ - Απόφαση 65/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: καθαριστικά Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών

161. ΑΔΑ: Ω39ΙΟΞ15-5ΔΦ - Απόφαση 64/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείων Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών

162. ΑΔΑ: ΩΞΞ7ΟΞ15-ΡΣΤ - Απόφαση 60/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Φαρμακείο για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

1633. ΑΔΑ: ΩΝΧΞΟΞ15-Π1Ρ - Απόφαση 54/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».

164. ΑΔΑ: 67ΥΤΟΞ15-ΩΜ1 - Απόφαση 48/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσίας (εργασίας) με τίτλο: Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Τ.Κ. Παλαιομάνινας (επισκευή στέγης)

165.. ΑΔΑ: 6Φ42ΟΞ15-ΘΩ3 - Απόφαση 51/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού».

166. ΑΔΑ: 6Ρ2ΧΟΞ15-7ΩΡ - Απόφαση 50/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Αστακού»

167. ΑΔΑ: Ω2ΣΒΟΞ15-ΦΝΨ - Απόφαση 41/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Πασχαλινά είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

168. ΑΔΑ: ΩΔΖΒΟΞ15-ΤΧΘ - Απόφαση 38/2021 Προέδρου για Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Γραφική Ύλη για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (χαρτοσακούλες-φωτοτυπίες)

169. ΑΔΑ: Ψ35ΔΟΞ15-5ΦΓ - Απόφαση 37/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: Απολύμανση γραφείων Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου-ΚΔΑΠ

170. ΑΔΑ: 669ΙΟΞ15-ΑΔ5 - Απόφαση 33/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Λάστιχα αυτοκινήτου ΒΣΣ Φυτειών και ζυγοστάθμιση (εργασίες)

171. ΑΔΑ: ΩΗΧ3ΟΞ15-64Γ - Απόφαση 32/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Αθλητικός εξοπλισμός για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

172. ΑΔΑ: ΩΧ4ΟΟΞ15-856 - Απόφαση 31/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Αθλητικό Υλικό για το Πρόγραμμα Άθληση για Όλους

173. ΑΔΑ: ΩΘ7ΘΟΞ15-95Κ - Απόφαση 30/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και εργασίας µε τίτλο: Επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Φυτειών

174. ΑΔΑ: 9ΓΜΞΟΞ15-5Η9 - Απόφαση 26/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: Οπτικοακουστική και φωτιστική κάλυψη Δημαρχιακού κτιρίου Δήμου Ξηρομέρου στις 24/03/2021 τιμώντας την εθνική εορτή και την επέτειο 200 ετών από την Επανάσταση του 1821

175. ΑΔΑ: ΨΣΖΖΟΞ15-696 - Απόφαση 15/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: "Έξοδα Κοινωνικών δραστηριοτήτων-παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας "

176. ΑΔΑ: ΨΤΑΘΟΞ15-ΑΔΚ - Απόφαση 16/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: Εξοπλισμός επιμόρφωσης δομών ΚΔΑΠ-τεχνολογικός Εξοπλισμός "

177. ΑΔΑ: ΨΥΕΛΟΞ15-970 - Απόφαση 14/2021 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: Διοργάνωση 1ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ στον Δήμο μας, για τα παιδιά των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Σχολείων του Δ. Ξηρομέρου…από το σπίτι τους

178. ΑΔΑ: ΩΛΙΛΟΞ15-ΡΤ5 - Απόφαση 103/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών και Αστακού».

179. ΑΔΑ: ΨΠΑΧΟΞ15-Σ0Μ - Απόφαση 102/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Δώρα Χριστουγέννων για τα ωφελούμενα παιδιά των 3 ΚΔΑΠ

180. ΑΔΑ: ΡΖΒ7ΟΞ15-Χ9Θ - Απόφαση 95/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου και Υποστήριξη (τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση προγραμμάτων λογισμικού)-για ένα έτος»

181. ΑΔΑ: ΩΚ1ΒΟΞ15-ΒΩΧ - Απόφαση 101/2020 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Παιχνίδια για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

182. ΑΔΑ: 9Ψ96ΟΞ15-ΡΟΘ - Απόφαση 100/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Πίνακες για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

183. ΑΔΑ: 9ΛΤ8ΟΞ15-4ΩΣ - Απόφαση 99/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Δάπεδο προστασίας για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

184. ΑΔΑ: 93ΒΞΟΞ15-2ΥΟ - Απόφαση 98/2020 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

185. ΑΔΑ: Ψ1ΦΨΟΞ15-ΨΦΧ - Απόφαση 97/2020 Προέδρου Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Φυτειών»

186. ΑΔΑ: 6Σ4ΚΟΞ15-Γ3Π - Απόφαση 82/2020 Προέδρου περί "Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικό Ασφαλείας Προσωπικού"

1877. ΑΔΑ: Ω9ΓΡΟΞ15-Κ87 - Απόφαση 84/2020 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: Απεντόμωση ΚΔΑΠ Φυτειών

188. ΑΔΑ: ΩΚΘΖΟΞ15-7ΜΚ - Απόφαση 83/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: Συντήρηση μεταφορικού μέσου προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών

189. ΑΔΑ: ΩΝΙΖΟΞ15-ΠΧΕ - Απόφαση 79/2020 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας (εργασίας) µε τίτλο: «Επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΝΖΤ 3633»

190. ΑΔΑ: 9ΘΟ8ΟΞ15-3Ξ4 - Απόφαση 78/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»

191. ΑΔΑ: 9272ΟΞ15-01Θ - Απόφαση 77/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη και βιβλία για τα 2 ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ και ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

192. ΑΔΑ: ΩΘ1ΣΟΞ15-9ΒΨ - Απόφαση 76/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση Πυροσβεστήρων Δομών ΚΔΑΠ»

193. ΑΔΑ: 911ΨΟΞ15-ΠΝΦ - Απόφαση 75/2020 περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Λοιπά υλικά (ηλεκτρονικά και τεχνολογικά) για το ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ»

194. ΑΔΑ: 6ΠΗ3ΟΞ15-Ω0Μ - Απόφαση 74/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Λοιπά υλικά (ηλεκτρονικά και τεχνολογικά) για τα ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ και ΑΣΤΑΚΟΥ»

195. ΑΔΑ: ΨΠΜΓΟΞ15-ΝΡΑ - Απόφαση 73/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Εξοπλισμό επιμόρφωσης –παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Κανδήλας-Φυτειών)»

196. ΑΔΑ: 6577ΟΞ15-4ΘΤ - Απόφαση 72/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Υλικά καθαριότητας για το ΚΔΑΠ Κανδήλας»

197. ΑΔΑ: ΩΡ11ΟΞ15-ΚΙΖ - Απόφαση 71/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Υλικά καθαριότητας για το ΚΔΑΠ Αστακού»

198. ΑΔΑ: 9Χ1ΚΟΞ15-ΜΔΝ - Απόφαση 70/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Αναλώσιμα/τρόφιμα των 2 ΚΔΑΠ Αστακού και Φυτειών»

199. ΑΔΑ: 6Ρ76ΟΞ15-ΣΝΝ - Απόφαση 69/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας και προμήθειας υλικών με τίτλο «Εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας γυμναστηρίου Τ.Κ. Παπαδάτου Ξηρομέρου»

200. ΑΔΑ: 6Ο9ΣΟΞ15-54Ψ - Απόφαση 66/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: «Αφίσες, εκτυπώσεις, φωτογραφίες και έπαινοι για εκδηλώσεις των 3 ΚΔΑΠ»

201. ΑΔΑ: 61Σ4ΟΞ15-ΨΗ9 - Απόφαση 65/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Δημοσίευση Ανακοίνωσης για την πρόσληψη (5) Γυμναστών ΠΦΑ για το Πρόγραμμα Άθλησης για όλους»

202. ΑΔΑ: ΩΔΔΝΟΞ15-ΣΨΔ - Απόφαση 62/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών και Αστακού».

203. ΑΔΑ: 9Μ3ΦΟΞ15-7Κ0 - Απόφαση 64/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών».

204. ΑΔΑ: ΩΞΖ4ΟΞ15-Τ4Ρ - Απόφαση 63/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας µε τίτλο: «Είδη καθαριότητας Δομών ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

205. ΑΔΑ: ΨΖΓΜΟΞ15-0ΝΙ - Απόφαση 61/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών και Αστακού».

206. ΑΔΑ: Ρ5Θ6ΟΞ15-ΔΗΜ - Απόφαση 58/2020 Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Service αυτοκινήτων ΒΣΣ Αστακού και Φυτειών»

      208 ΑΔΑ: 6ΔΜ2ΟΚΡ9-ΠΩ4 - ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2021 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

232   ΑΔΑ: Ψ6ΣΥΟΚΡ9-ΓΜΦ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 30/2020 για την "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ"

233. ΑΔΑ: ΨΔΔΙ465ΙΒΜ-Κ47 - ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

234. ΑΔΑ: 6Ξ14465ΙΒΜ-ΗΙ5 - ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ " ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΤΕΡ ΟΞΥΓΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΣΤΑΚΟΥ"

235 ΑΔΑ: ΡΒΙ9465ΙΒΜ-ΨΜΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ"

Σχόλια

 1. ΕΝΑΣ ΧΑΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΠΛΕΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ σχέδιο της ομάδας Τριανταφυλλάκη πέτυχε εκλέχτηκαν διοικουν και κατασπαράζουν οτι απέμεινε στον πολύπαθο δήμο Ξηρομέρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ..
  ΞΕΡΟΛΑΣ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙ ΤΗΣ ΑΛΥΖΙΑΣ...
  ΤΡΩΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάλι ξεκίνησε να γράφει σχόλια ο Κολλιάς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
  https://www.agriniopress.gr/apeftheias-anatheseis-galounis/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΦΑΤΕ ΦΑΤΕ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΛΙΓΟ ΣΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΑΚΟΜΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για ποιο λόγο τα τροφεία του παιδικού Σταθμού να γίνονται με απευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμο .;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 10. Ναι θα γίνεται διεθνής διαγωνισμός για 50 κοτόπουλα να τα πάρει μια,εταιρεία από πχ από την Πάτρα και να βγάζει δρομολόγιο κάθε μερα για,ένα,κοτόπουλο στην Μαχαλα χάχα θα μας τρελαίνεται εντελώς όμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από τις αναρτημένες αποφάσεις δεν νομίζω να μιλάμε ούτε για 50 κοτόπουλα ,ούτε ένα κιλό ψωμι .ας μπει όρος τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην δημοπρασία να είναι εντός των Ορίων του δήμου σας ,το οποίο γίνεται .επίσης δεν πιστεύω πως θα ερχόταν κάποιος εκτός νόμου .ομως οι απευθείας αναθέσεις βοηθανε να εξυπηρετούνται κάποιοι ,βλέπουμε τις αποφάσεις και βλέπουμε και ονόματα .επίσης στην γραφική ύλη γιατί δεν γίνεται δημοπρασία ;;;απευθείας ανάθεση είναι και αυτή ,λέτε να χαλάσουν τα στιλό στην μεταφορά ;

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου