Μύτικας: Ανεκμετάλλευτες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών...

 Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Ανεκμετάλλευτες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας» ενώ απάντηση έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο.

Η ερώτηση του Κ. Βελόπουλου:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, αναξιοποίητες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στην ως άνω περιοχή, παρ’ όλο που παρήλθαν αρκετά χρόνια και δαπανήθηκαν ουκ ολίγα χρήματα του ελληνικού Δημοσίου για τις εν λόγω. Συγκεκριμένα, προ 15ετίας περίπου το «ΙΓΜΕ» διενέργησε δύο γεωτρήσεις έρευνας ιαματικών υδάτων, μία στην είσοδο του Μύτικα και μία κοντά στο γήπεδο και πλησίον του νέου κτηρίου του Κέντρου Υγείας Μύτικα. 

Από τις γεωτρήσεις αυτές, κατόπιν επιστημονικών αναλύσεων, προέκυψε ότι, τα νερά είναι θειούχα ιαματικά και μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Χρυσή ευκαιρία προέκυψε, δε, αφού θα μπορούσαν να συνδεθούν οι εν λόγω πηγές με το Κέντρο Υγείας, στο προαύλιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή κολυμβητηρίου λουομένων για ασθενείς που έχουν ανάγκη τα σχε-τικά ιαματικά λουτρά, σύμφωνα με τα σχέδια ανέγερσης του κτηρίου. Παρ’ όλα αυτά, τα ανω-τέρω νερά ρέουν προς την θάλασσαν αναξιοποίητα και μέχρι σήμερα, αυτή η κατάσταση πα-ραμένει στάσιμη, παρ’ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τους Συνταξιούχους για να επι-σκέπτονται προς ίασή τους από σχετικές παθήσεις ιαματικά λουτρά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.Προτίθεσθε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης των ιαματικών πηγών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς η αξιο-ποίησή τους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και θα τονώσει την τοπική οικο-νομία, αλλά και θα συνεισφέρει, τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ, όσο και στην βελτίωση της ευρύ-τερης εθνικής οικονομίας;

2.Εξετάζετε την πιθανότητα ένταξης των εργασιών ανάδειξης των ως άνω ιαματικών πηγών σε κάποιο πρόγραμμα των ΕΣΠΑ, ώστε να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν η αξιοποίηση αυτών υπέρ του ιαματικού τουρισμού;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Η απάντηση:

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Ξηρομέρου, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 225.030,00€. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω δήμος είχε χρηματοδοτηθεί με ίσο ποσό και κατά το προηγούμενο έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπου ο Δήμος Ξηρομέρου, χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 324.200,00€.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»» (Α.Δ.Α.: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4). Ο Δήμος Ξηρομέρου έχει υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση ΑΤ08, αλλά δεν αφορά στο αντικείμενο της Ερώτησης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ξηρομέρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52784/15-07- 2021 έγγραφο και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

https://veloutsanews.blogspot.comΣχόλια