ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

  ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Με την υπ αριθ  144 / 2021αποφαση του ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κ Τριανταφυλλακης Ιωάννης όρισε νέο αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων τον κ Βασίλη Πολυζο του Παρασκευά  με θητεία έως 31.8.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών. 

 
-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.
-Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
-Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .
-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
-Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.
-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
-Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
-την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). 

Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού.
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: ΨΛΕ4ΩΚΖ-3Ξ2 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Σχόλια