Πρόσκληση - γνωστοποίηση, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση των κυλικείων Γυμνασίου Αστακού και Λυκείου Μύτικα.

 

diagonismos kylikeia astakoy kai mytika 
Αστακός 26/10/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να εκμισθώσει τα κυλικεία Γυμνασίου Αστακού και Λυκείου Μύτικα. Προς αυτό ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση των κυλικείων Γυμνασίου Αστακού και Λυκείου Μύτικα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ' αριθ. 64321∆4/16.05.2008 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 1003/2008,Τ.Β') των Υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα µε την υπ' αριθ. 111526/∆4/2010 Κ.Υ.Α, (ΦΕΚ.1541/2010,Τ Β΄) και µε την υπ' αριθ. Φ2/1553/129578/∆1/2016, (ΦΕΚ 2646/2016,Τ.Β').
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (εκτός του κλειστού φακέλου που θα περιέχει την οικονομική προσφορά) υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, στον Αστακό.
  • Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00.
  • Οι Οικονομικές Προσφορές θα κατατίθενται τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, από ώρα 11:00 έως 12:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού, στον Αστακό.
  • Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. για το Γυμνάσιο Αστακού και 13:30 για το Λύκειο Μύτικα και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου».
 
Επισυνάπτεται η προκήρυξη:
 

Σχόλια