Δήμος Ξηρομέρου : Ζητείται Εισαγγελέας

 


Τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν γραφεί περί απευθείας αναθέσεων.

Η Δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί πριν δυο χρόνια, σε προεκλογικές ομιλίες του Δημάρχου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη   ξόρκιζε τις απευθείας αναθέσεις που έκανε η τότε δημοτική αρχή.

Έρχεται τώρα να χρησιμοποιήσει το σύννομο εργαλείο των απευθείας αναθέσεων ξεχνώντας τις δεσμεύσεις και τα μεγάλα λόγια που υποσχόταν προεκλογικά στους Πολίτες του Ξηρομέρου.

Πάμε στο σήμερα βέβαια, υπάρχουν όμως και απαγορευτικά που φροντίζει   δυστυχώς συνεχώς να ξεπερνά η δημοτική αρχή .

Συγκεκριμένα το άρθρο 118 απαγορεύει : α)  ρητά την  απευθείας ανάθεση στον ίδιο ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνων απο την υπογραφή της σύμβασης  .

β)να ξεπερνούν οι απευθείας αναθέσεις  το 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄έτος, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική .

Θα θυμίσουμε τις ουκ ολίγες 235 απευθείας αναθέσεις του τελευταίου έτους της θητείας τους.

Εκ των οποίων 33 έγιναν με την διαδικασία του κατεπείγοντος  χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου  σε μόνο δυο αναδόχους 16 και 17 αντιστοίχους κατά ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118.

Αξίζει να σημειωθεί οτι οι συγκεκριμένες εταιρείες πέραν αυτών έχουν αναλάβει και άλλες εκ των απευθείας αναθέσεων που έκανε η δημοτική αρχή.

Οι απευθείας αναθέσεις αγγίζουν το 25 % του συνόλου των πιστώσεων κατά παράβαση της νομοθεσίας που προβλέπει 10 % 


Άρθρο : 118 - Απευθείας ανάθεση

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα.
Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη.
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, 103 καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Σχόλια