ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ατέλειωτος χορός με απευθείας αναθέσεις και το Σεπτέμβρη

 

Με 11 νέες απ΄ευθείας αναθέσεις ξεκινά ο  μήνας Σεπτέμβρης του 3ου χρόνου  της θητείας της Δημοτικής Αρχής , χωρίς  βέβαια να έχουμε συμπεριλάβει  και τις απευθείας αναθέσεις των νομικών προσώπων του Δήμου.

 Είναι φανερό ότι δυο τινά μπορούν να συμβαίνουν: 

👉 ή  δεν υπάρχει καθόλου ετήσιος προγραμματισμός για την κάλυψη  των  πραγματικών αναγκών του Δήμου.

 👉 ή  στο Δήμο συμβαίνουν ΜΟΝΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ που για την αντιμετώπιση τους η Δημοτική Αρχή προσφεύγει μόνιμα  σε έκτακτες και κατεπείγουσες διαδικασίες !!


1.ΑΔΑ: ΨΞΑΥΩΚΖ-ΚΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  

στην επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» Η δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά

2.ΑΔΑ: 6ΕΩΗΩΚΖ-Ε23 - Απόφαση 154/2021 Δημάρχου για την υπηρεσία ''Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης στην Δ.Ε. Αστακού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος''.  στην επιχείρηση «ΕΚΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» Η δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά

3. ΑΔΑ: 6ΟΜΨΩΚΖ-Α0Π - Απόφαση 162/2021 Δημάρχου περι Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ΣΥΚΞ απο Ακαρνανικά έως Κοινότητα Φυτειών (Δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών) , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  στην επιχείρηση
«ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Η δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά

4. ΑΔΑ: ΨΚΝΑΩΚΖ-4ΝΑ - Απόφαση 147/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια μικροεργαλείων και μικροϋλικών»  964,98

5. ΑΔΑ: 62ΜΛΩΚΖ-ΠΝΡ - Απόφαση 148/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ‘’Συνδρομή του Δήμου Ξηρομέρου στην διαδικτυακή βάση δεδομένων www.4412.gr της ΔήμοςNET’’ 2.480,00 €

6. ΑΔΑ: 6564ΩΚΖ-ΜΟ5 - Απόφαση 151/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Έλεγχος ποιότητας νερού Δήμου Ξηρομέρου»  6.493,88€

7. ΑΔΑ: ΨΔ3ΠΩΚΖ-8ΘΡ - Απόφαση 152/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Περίφραξη αντλιοστασίων και γηπέδων Δήμου Ξηρομέρου»  37.115,93

8.ΑΔΑ: 6ΚΥ8ΩΚΖ-7ΡΓ - Απόφαση 156/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου)».  3.607,98

9. ΑΔΑ: 6ΡΛΑΩΚΖ-7Ρ8 - Απόφαση 160/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση ‘’Παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού και Επιστολικού Ταχυδρομείου’’  15.990,86

10. ΑΔΑ: 6Η1ΤΩΚΖ-ΜΤ0 - Απόφαση 161/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»  12.811,94

11.ΑΔΑ: 60ΓΑΩΚΖ-Ι4Κ - Απόφαση 164/2021 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»  15.889,95

ΒΕΛΟΥΤΣΑ ....

Σχόλια