Καταγραφή ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021.

 


to dimarxeio astakoy
 
 
Αστακός 14.12.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές του Δήμου μας, από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου, καλούμε τους πληγέντες δημότες μας να υποβάλλουν αιτήσεις για αυτοψίες στις ιδιοκτησίες τους.
 
Για τη διαδικασία των αιτήσεων για αυτοψίες σε πληγείσες επιχειρήσεις ή κατοικίες τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν:

Για ζημιές σε επιχειρήσεις:
Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (έντυπο 1) για την διενέργεια αυτοψίας.

Για ζημιές σε κατοικίες:
1. Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (έντυπο 1) για τη Διενέργεια Αυτοψίας και
2. Α. Για τη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών. Η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600 €) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (έντυπο 2).
β) Υπεύθυνες δηλώσεις (έντυπο 3 & 4).
γ) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιοκτήτης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Για τις πιο κάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:
α) Πολύτεκνοι, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:
βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

2. Β. Επιπλέον, για την οικονομική ενίσχυση εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατ ́ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (έντυπο 2).
β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις (έντυπο 3 & 4).
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι (σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 1699/16-05-2019).

 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
 

Σχόλια