Πρόσκληση για Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

 

apostolis ntinos 
Αστακός, 05.01.2022
Αριθ. πρωτ: 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την δεκάτη (10η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 1η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Κουνάδης Σπυρίδων
 
Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Σχόλια