Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Παρασκευή 7 Ιανουαρίου.

 

kostas mpampoyris 
Αστακός, 3.1.2022
Αριθ. πρωτ: 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την Εβδόμη (7η) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στην 1η Τακτική Συνεδρίαση Δια Περιφοράς σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας
 
Αναπληρωματικά μέλη.
7. Παληογιάννης Παναγιώτης
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια