Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη».

 


to dimarxeio astakoy me logo
 
Αστακός, 4/2/2022
Αρ. πρωτ.: 1141
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 469.332,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:
 
Για την ΟΜΑΔΑ Α': ΚΑΥΣΙΜΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα / υποτμήμα η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).
 
Για την ΟΜΑΔΑ Β': ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.
 
2. Υποβολή Προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ή και τις δύο ομάδες, είτε για το σύνολο των τμημάτων /υποτμημάτων είτε για ορισμένα από αυτά. Θα γίνονται δεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα - υποτμήμα με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η ποσότητα που αναγράφεται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 77/2021 Μελέτης.
 
3. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ: 154534. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.
 
4. Κωδικός CPV:
CPV Περιγραφή.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα.
 
5. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 17/3/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
 
6. Ημερομηνία Έναρξης Διενέργειας Διαγωνισμού: 10/2/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
 
7. Εγγυήσεις συμμετοχής:
 
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
O αριθμός ΑΔΑΜ Προκήρυξης είναι: 22PROC010024497
O αριθμός ΑΔΑΜ Διακήρυξης είναι:  22PROC010030140
Ο αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 154534

 

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

Σχόλια