Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»

             


                  

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

144/2021

Ο Πρόεδρος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων

14 και 58 του Ν. 3852/2010.

5. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 7311.01 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

διατίθεται το ποσό των 8.693,42 ευρώ για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας.

6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών

για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»

7. Το Πρωτογενές αίτημα του Νομικού με ΑΔΑΜ 21REQ009565410 που είναι

αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Το εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού με ΑΔΑΜ 21REQ009566278 που είναι

αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ

9. Την αριθ. Α-113/18.11.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

10. Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της Υπηρεσίας µε τίτλο : «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας» εκτιµώµενης αξίας 8.693,42 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας» τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής:

 1. Ανακαίνιση 2 αιθουσών, βάψιμο, και αφαίρεση πίνακες, κρεμάστρες αυτών 2 τεμ. 2 πόρτες φρεσκάρισμα 2 πόρτες φρεσκάρισμα wc 1 χώρισμα γυψοσανίδας 350*300 με μόνωση OLTRA AGOUSTIK και ηχομονωτική ταινία, στοκαρισμένη και βαμμένη 2 προστατευτικά σκάλας με συρόμενο οδηγό γαλβανιζί και πλέγμα γαλβάνι 5*5 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕ ΦΠΑ: 4.050,00 ευρώ 

2. 3 τεμάχια νεροχύτες, δυο μικρούς και ένας μεγάλος 3 μπαταρίες νεροχύτη 1 μπαταρία τοίχου 3 λεκάνες με καζανάκι Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου. Διάφορα υλικά και εργασία ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.150,00 ευρώ 

3. Μεμβράνες με πιστοποίηση στα παράθυρα δυο αιθουσών ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 720,00 ευρώ 

4. Ξύλινο έπιπλο για τους νιπτήρες με πορτάκια, πόμολα και ράφια, πλακάκια στον τοίχο και στον πάγκο στους νιπτήρες ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΠΑ: 1.500,00 ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΥΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 8.420,00 ευρώ 

Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας» στον ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ με ΑΦΜ 042485129 ΔΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του ποσού των 8.420,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 7311.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλματος πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. 

                   Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ

                ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

 1. Οχι ρε παιδιά δεν είναι δυνατόν ο Λευτέρης απευθείας ανάθεση !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν δεν κάνω λάθος αυτός δεν ήταν μαζί με τον κολλητό του τον Βασιλάκη Καίλα εξόρκιζαν τις απευθείας αναθέσεις ...
  Τωρα τι γίνεται εδώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βασιλάκη δεν μιλάς τώρα μουγκα στην στρούγκα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης:
  – χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα,
  – στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους,
  – κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 […]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καλό μοίρασμα σε γνωστούς και φίλους μια απο τα ίδια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου