Ο Δήμος Ξηρομέρου παρόν ως μέλος του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», στην ενημερωτική ημερίδα «Καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια – Το Ευρωπαϊκό Έργο POWERPOOR».

 

280755215 10159843068414650 7640034379645716170 n
 
Ημερομηνία 18-05-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Δήμος Ξηρομέρου ως μέλος του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα «Καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια – Το Ευρωπαϊκό Έργο POWERPOOR», που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Σουλίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων "Καρκαμίσι" στην Παραμυθιά, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022.
Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Empowering Energy Poor Citizens through Joint Energy Initiatives - POWERPOOR», το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Βασικός στόχος του POWERPOOR είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών και η ενθάρρυνση της αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. ίδρυση και συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες, ανάπτυξη συνεργασιών, συλλογική χρηματοδότηση, κ.ά.).
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαζί με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ άλλοι 12 εταίροι από το Βέλγιο (HOUSING EUROPE και ECN), τη Γερμανία (ICLEI EURO), το Λουξεμβούργο (INTRASOFT), την Ουγγαρία (ENERGIAKLUB), την Κροατία (DOOR), την Εσθονία (EKYL), τη Λετονία (ZREA), την Ελλάδα (ΙΝΖΕΒ), τη Βουλγαρία (SOFENA), την Πορτογαλία (COOPERNICO) και την Ισπανία (GOIENER). Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Ως ενεργειακά φτωχοί πολίτες θεωρούνται όσοι δεν μπορούν να ζουν σε συνθήκες θερμικής άνεσης, δηλαδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή/και να διατηρήσουν μια ανεκτή θερμοκρασία το καλοκαίρι, ενδέχεται να ζουν σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας (π.χ. κατοικίες με σπασμένα παράθυρα, προβλήματα υγρασίας, μούχλας ή/και διαρροών) και ίσως καθυστερούν ή αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο του POWERPOOR θα αναπτυχθεί μια καινοτόμα πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες και θα ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, θα διευκολύνει την πραγματοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης μικρής εμβέλειας και την εγκατάσταση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Παράλληλα, θα παρέχει στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες/ Συνεταιρισμούς και τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. συλλογική χρηματοδότηση).
Η πραγμάτωση του φιλόδοξου και πρωτοποριακού οράματος του POWERPOOR θα επιτευχθεί μέσα από τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:
Την ενεργό συμμετοχή των ενεργειακά φτωχών πολιτών και ομάδων.
Την ενίσχυση υιοθέτησης μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της συμμετοχής των πολιτών σε ομαδικές πρωτοβουλίες (π.χ. ίδρυση / συμμετοχή σε Ενεργειακές Κοινότητες, πρόσβαση σε συμμετοχικά/συνεταιριστικά σχήματα χρηματοδότησης, κ.α.), με στόχο τη μείωση της Ενεργειακής Φτώχειας χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνολογίας και πληροφορικής.
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια καινοτόμα πλατφόρμα (Energy Poverty Mitigation Toolkit) που θα απευθύνεται στους ενεργειακά φτωχούς πολίτες, στις τοπικές αρχές, στις Ενεργειακές Κοινότητες/ Συνεταιρισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από τα ακόλουθα διαδικτυακά εργαλεία - εφαρμογές:
(α) Το POWER-TARGET το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Τοπικές Αρχές, τις Ενεργειακές Κοινότητες/Συνεταιρισμούς και άλλους οργανισμούς για τον εντοπισμό των ευάλωτων - ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών και ομάδων,
(β) Το POWER-ACT που θα παρακινήσει τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας και να τους εμπνεύσει να εφαρμόσουν μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης,
(γ) Το POWER-FUND που θα παρέχει στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικτυακής αγοράς για να γίνει κάποιος μέλος μιας Ενεργειακής Κοινότητας / Συνεταιρισμού, της δημιουργίας και της λειτουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας / Συνεταιρισμού και της ανάπτυξης εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).
Τέλος, θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο ενεργειακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας που θα απευθύνεται στις Τοπικές Αρχές που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν δράσεις για τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας στα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
Τη δημιουργία ενός δικτύου ειδικών συμβούλων που θα υποστηρίζουν και θα καθοδηγούν τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες σε θέματα Ενέργειας (Energy Supporters and Mentors).
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών για την ουσιαστική μείωση της ενεργειακής φτώχειας.
Την προώθηση της αναπαραγωγής των προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών μέσω συνεργιών με άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τη διατύπωση και ανάπτυξη προτάσεων/ πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας που θα συμβαδίζουν και με τα ΣΔΑΕΚ.
Τα πιλοτικά προγράμματα υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών θα σχεδιαστούν, αναπτυχθούν και πραγματοποιηθούν σε οκτώ χώρες της Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία και Πορτογαλία), οι οποίες θα καθοδηγούνται από το δίκτυο των πιστοποιημένων ειδικών συμβούλων και καθοδηγητών ενέργειας (Energy Poverty Supporters and Energy Cooperatives/ Communities Mentors).
Το POWERPOOR φιλοδοξεί μέσω της ανάπτυξης του δικτύου συμβούλων ενέργειας (Energy Supporters / Mentors) να υποστηρίξει περισσότερα από 22.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά στην Ευρώπη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, καθώς και να συμμετάσχουν σε ομαδικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια. Οι ενεργειακά φτωχοί πολίτες θα εμπλακούν μέσω ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων που θα λάβουν μέρος στο πλαίσιο του έργου (π.χ. Ημερίδες Πληροφόρησης, Τοπικά Γραφεία Ενεργειακής Φτώχειας, διαδικτυακές εφαρμογές - Energy Poverty Mitigation Toolkit κ.ά.). Επίσης, θα δημιουργηθεί μια ομάδα ειδικών επιστημόνων (Stakeholders Liaison Groups) που θα διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και θα ενισχύσει την παροχή υποστήριξης στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.
Με βάση την εμπειρία και τα διδάγματα που θα αποκομιστούν από την υλοποίηση του POWERPOOR, θα αναπτυχθούν προτάσεις σε σχέση με τη χάραξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε αυτό τον τομέα και θα διαμορφωθούν 8 Εθνικά Σχέδια Δράσης, έτσι ώστε οι αρχές και τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα αυτά θα διαδοθούν ευρέως, και θα επιδιωχθούν συνεργίες με παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια (EU Energy Poverty Observatory – EPOV) και το (Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο) Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Η συμμετοχή της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, καθώς έχοντας πλέον πάνω από 60 Μέλη – Δήμους σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχοντας παράλληλα σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελεί έναν κόμβο δικτύωσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θα συνεισφέρει στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στους Δήμους και στην προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Σχόλια