Τρία Χρόνια απευθείας αναθέσεων 6.600 ευρώ για το γυμναστήριο Παπαδάτου

                     

                  
                                 ΑΠΟΦΑΣΗ
47/2022
Ο Πρόεδρος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14
και 58 του Ν. 3852/2010.
5. Το άρθρο 158-160 του Ν. 3463/2006
6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 6262.07 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
συμπεριλαμβάνεται το ποσό για «Συντήρηση του Γυμναστηρίου Παπαδάτου»
7. Την ανάγκη της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση του Γυμναστηρίου
Παπαδάτου»
8. Το Πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού Προσώπου και την πρόσκληση
προς κάθε ενδιαφερόμενο
9. Την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση του Γυμναστηρίου Παπαδάτου», εκτιµώµενης αξίας 8.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση του Γυμναστηρίου Παπαδάτου» τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής: 
 Χωρίσματα γυψοσανίδας με ανθυγρή εσωτερικά, αστάρωμα εσωτερικά και για μούχλα
  Ηλεκτρική εγκατάσταση με πριζοδιακόπτες, φώτα μπλαφoνιέρες, εξαερισμό μπάνιου και ξεχωριστό πίνακα 
 Προμήθεια και τοποθέτηση 8 τεμάχια πόρτες εκ των οποίων τα 6 τεμάχια θα είναι με γυαλί με αμοβολή με μεντεσέδες και σύρτη και τα 2 τεμάχια με ξύλο βαριάς κατασκευή
 Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση του Γυμναστηρίου Παπαδάτου» στον ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ µε ΑΦΜ: 042485129 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του ποσού των 6.600 ευρώ, με Φ.Π.Α. Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.07 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλματος πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. 
                     Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ 
                   ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου