«Εξαιρετική» η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε 86 ακτές της Δυτικής Ελλάδας

 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. για το έτος 2022

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών των Περιφερειών Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


Η παρακολούθηση διενεργείται από τις Δ/νσεις Υδάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009), με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.

Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2022 παρακολουθούνται, ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκατόν ενενήντα ένα (191) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκατόν εβδομήντα (170) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί με αντίστοιχες Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο σύνολο των ακτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου είναι εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας.
Επισημαίνεται ότι οι δειγματοληψίες, η μεταφορά των δειγμάτων και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια, τηρώντας όλα τα ποιοτικά πρότυπα που ορίζει η με αρ. 8600/416/Ε103 /2009 ΚΥΑ.

Η κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα (Παράρτημα Ι της με αρ. 8600/416/Ε103 /2009 ΚΥΑ).

ΠαράμετροςΕξαιρετική

Ποιότητα

Καλή

Ποιότητα

Μέθοδοι Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)100200ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)250500ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Οδηγός Πολιτών/Ύδατα/Ακτές κολύμβησης.

Η υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020, το Ε.Π. «Πελοποννήσου» 2014-2020 και Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» 2014-2020, αντίστοιχα.

Σχόλια