Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για την υπηρεσία Περισυλλογής & Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων.

 

IMG 20180802 194457 BURST1 
Αστακός 20/07/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Περισυλλογής & Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 47/2022 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.998,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 22/08/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr
 
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
 
Download this file (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Παραγωγικά Ζώα.doc)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Παραγωγικά Ζώα.doc63 kB
Download this file (Πρόσκληση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).pdf)Πρόσκληση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).pdf1274 kB
Download this file (Υ.Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc)Υ.Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc47 kB
Download this file (Υ.Δ. ΠΟΙΝΙΚΟ.doc)Υ.Δ. ΠΟΙΝΙΚΟ.doc47 kB
Download this file (Υ.Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc)Υ.Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.doc46 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ.doc46 kB

Σχόλια