Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας.

 

σειρήνα 696x405
 
Αστακός 26/07/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ''Προμήθεια & εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Άμυνας''.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 45/2022 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.092,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 2/8/2022 και ώρα 12:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / e-mail: info@dimosxiromerou.gr
 
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
 

Σχόλια