Μηνύματα Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητού για τη νέα σχολική χρονιά

 


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος απέστειλε τα ακόλουθα μηνύματα για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας........

 

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

 

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη ὡς Τοποτη­ρητής Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως νά ἐπι­κοινωνήσω μαζί σας γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία σωματική καί ψυχική γιά νά ἀνταποκριθῆτε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ Σχολείου σας.

Ἔχετε καταλάβει μέχρι τώρα ὅτι κινεῖσθε μεταξύ τῆς οἰκογέ­νειας καί τοῦ Σχολείου, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας. Γεννη­θήκατε καί ἀναπτυχθήκατε σέ μιά μικρή οἰκογένεια καί ἐκεῖ γνω­ρίσατε τίς πρῶτες ἐντυπώσεις τῆς ζωῆς σας.

Ὅμως, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀπομονωθῆ μόνον στήν οἰκο­γένειά του, γι’ αὐτό ταυτόχρονα κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς κοινωνίας, μέ τήν συναναστροφή σας μέ τά ἄλλα παιδιά καί μέ τήν ψυχαγωγία σας, καθώς ἐπίσης κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί στόν χῶρο τοῦ Σχολείου.

Στήν οἰκογένεια μάθατε τήν μητρική σας γλώσσα, ἀλλά ἔπειτα θά πρέπει νά μάθετε νά γράφετε, νά διαβάζετε, νά καταγράφετε τίς σκέψεις σας, νά μάθετε τόν κόσμο στόν ὁποῖο βρίσκεσθε καί ἀκόμη τό πῶς θά συμπεριφέρεσθε στούς ἄλλους. Ὅλα αὐτά σᾶς τά μα­θαίνουν οἱ γονεῖς σας καί οἱ δάσκαλοί σας.

Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία πού ὑπάρχουν τά Σχολεῖα μέ τούς δασκάλους καί τήν ὅλη ὀργάνωσή τους, γιατί ὄχι μόνον μαθαίνετε τίς γνώσεις πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ζωή σας, ἀλλά μαθαίνετε καί πῶς νά ζῆτε μέσα στήν κοινωνία, πῶς νά συμπεριφέρεσθε καί πῶς νά ἀντιμετωπίζετε τά προβλήματα πού θά βρῆτε ἀργότερα στήν ζωή σας.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά διαβάζη, πῶς νά ἐπικοινωνῆ καί νά μιλᾶ μέ τούς ἀνθρώπους καί τόν Θεό. Εἶναι σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά ἀγαπᾶ καί πῶς νά εἶναι ἐλεύθερος, πῶς νά ἀναπτύσσεται βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά καί πνευματικά, πῶς νά ἀποκτᾶ πραγματικούς φίλους καί πῶς νά χαίρε­ται τήν ζωή του, χωρίς νά αἰσθάνεται ἀπελπισία.

Καί ἐφέτος σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ὠφεληθῆτε ἀπό τούς δασκάλους σας, οἱ ὁποῖοι ὡς δεύτεροι γονεῖς σας ἔχουν τήν γνώση καί τήν πείρα τῆς ζωῆς, γιά νά γίνετε ἐπιτυχημένοι στήν ζωή. Αὐτό, ὅμως, πρέπει νά τό κάνετε μέ χαρά, μέ ἀγάπη, μέ αἰσιοδοξία. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς βοηθήση σέ αὐτήν τήν νέα πορεία σας, αὐτό τό νέο ταξίδι τῆς γνώ­σης.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά στούς δασκά­λους σας και τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά σᾶς ἐκπαιδεύσουν γιά νά γίνετε καλά μέλη τῆς κοινωνίας σέ ὅποια θέση κληθῆτε νά τήν διακονήσετε.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους, μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

 

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων

 

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὡς Τοποτηρητής Μη­τρο­πολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως αἰσθάνομαι τήν ἀνάγ­κη νά ἐπι­κοινωνήσω μαζί σας αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχο­λικοῦ ἔτους καί νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευ­ση στό ἔργο σας καί αὐτήν τήν χρονιά.

Ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς ἀναζητᾶ τήν γνώση, θέλει νά αὐξάνεται στίς γνώσεις, γιατί ἡ γνώση τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνῆ μέ τό περιβάλλον καί συγχρόνως νά αἰσθάνεται ἐσωτερική πληρότητα, εὐεξία καί ἀσφάλεια.

Ὅταν ὁμιλῶ γιά γνώση δέν ἐννοῶ μόνον τήν ἐπιστημονική γνώση, ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή, τήν κοινωνική καί πνευματική γνώση. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἕνας ἔμψυχος ὑπολογιστής, ἀλλά ἔχει καί ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη, ἀπό ζωντανή ἐπικοινωνία, ἀπό εὕρεση νοήματος γιά τήν ζωή, ἔχει ἀνάγκη γιά τόν Θεό. Πρόκειται γιά μιά πολυεπίπεδη γνώση, πού συναντᾶ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, πού πρέπει νά συνερ­γά­ζονται μεταξύ τους.

Ὁ Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκαρντ θά πῆ ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι ζωῆς. Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι ὁ αἰσθητικός πού καθορίζεται ἀπό τίς αἰσθήσεις, τήν εὐχαρίστηση. Ὁ δεύτερος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ ἠθικός πού ἐμπνέεται ἀπό τό καθῆκον, τήν ἀκριβῆ συναίσθηση τοῦ χρόνου καί τήν ἀναγκαιότητα νά παίρνη σωστές ἀποφάσεις. Καί ὁ τρίτος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ θρησκευτικός πού συνί­σταται στήν τοποθέτησή μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ μορφωμένος, ὁ ὁλοκληρωμένος πρέπει νά διαθέτη καί τούς τρεῖς αὐτούς τρόπους ζωῆς σέ ἀλληλε­ξάρτηση καί ἀλληλεπίδραση.

Αὐτό γίνεται πρωτίστως μέ τήν ἔμπνευση. Ἡ ἔμπνευση ὁρί­ζεται ὡς «ἡ ἰδιαίτερη ψυχοσωματική καί πνευματική κατάσταση πού ὠθεῖ σέ πρωτότυπη διανοητική δημιουργία». Ἐπίσης, ἡ ἔμπνευση κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἀγαπᾶ αὐτό πού κάνει, νά ἀγαπᾶ τήν γνώση, τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, τήν ζωή, ὅπως τό κάνουν οἱ ἐμπνευσμένοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγρα­φεῖς, πού ζοῦν συνέχεια μέ τό ἀντικείμενο ἐκεῖνο πού ἐπεξεργάζονται.

Εἶναι σήμερα πρώτη ἡμέρα στό Σχολεῖο, πού ἀρχίζει μιά νέα περίοδος ταξιδιοῦ στήν ποικιλόμορφη διανοητική, ψυχολογική, πνευ­μα­τική γνώση καί εὔχομαι νά ἔχετε ἔμπνευση, τήν ἔμπνευση τοῦ καλλι­τέ­χνη καί τοῦ ποιητή. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνη γιά νά χαίρεστε τήν ζωή σας, ἀλλά καί τήν ἡλικία πού ἔχετε, ἡ ὁποία δέν θά ἐπιστρέψη ξανά. Γι’ αὐτό νά εἶστε πάντα χαρούμενοι, νά χαίρεστε αὐτό πού ἔχετε.

Ἐπίσης, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά σέ ὅλους τούς καθηγητές σας, καί τούς γονεῖς σας πού σᾶς βοηθοῦν στήν πνευματική σας ἀνάπτυξη.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

 

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας

της  Ιεράς  Μητροπόλεως

Σχόλια