Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου Αναρτήστε τις αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών στο Διαύγεια έχετε υποχρέωση να το κάνετε

                    


Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου προέκυψε θέμα την υποχρέωση η μη των αναρτήσεων στο διαύγεια των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών επιτροπών.

Τα προηγούμενα χρόνια πολλές οι ανησυχίες των τότε αντιπολιτευόμενων Δημοτικών Συμβούλων και τον  τώρα διοικούντων στο Δήμο Ξηρομέρου.

Οι παρατηρήσεις πάρα πολλές ως προς την μη ανάρτηση των αποφάσεων στο Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου αλλά και των άλλων Νομικών προσώπων του Δήμου.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε τεράστιες προσπάθειες σε αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα εμφανή.

 Η κοινωφελής επιχείρηση παρέδωσε στην νέα διοίκηση ένα έτοιμο λογισμικό πρόγραμμα και όλες τις αποφάσεις αναρτημένες στο Διαύγεια, καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Με εξαίρεση τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. την  πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολικές επιτροπές που δεν αναρτούσαν όλες τις αποφάσεις στο Διαύγεια αλλά μέρος αυτών και αυτό γινόταν λόγο έλλειψις προσωπικού .

Ερχόμαστε στο σήμερα και αντί να βελτιωθεί  το σύστημα διαφάνειας και σε αυτά τα δυο νομικά πρόσωπα συνεχίζεται απρόσκοπα και με ποιο έντονους ρυθμούς οι προφορικές Αναθέσεις, παρόλο που ο Δήμος έχει ενισχυθεί με εκατοντάδες υπαλλήλους, διάφορων ειδικοτήτων και πληθώρα ειδικών συνεργατών.

Μάλιστα ακούστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο  ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Ιωάννης Τριανταφυλλάκης να δικαιολογεί αυτή την ενέργεια σαν μην υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων στο εργαλείο Διαφάνειας.

Καλούμε τον Δήμαρχο Ξηρομέρου να ανατρέξει στο διαύγεια των άλλων Δήμων της Χώρας και να δει ποια είναι η υποχρέωση του.

Προς Διευκόλυνση του Δημάρχου Ξηρομέρου και των προέδρων των δύο Νομικών Προσώπων επισυνάπτουμε τις φωτογραφίες που ακολουθούν. Η Διαύγεια δημιουργήθηκε το 2010 και τέσσερα χρόνια αργότερα «ανακατασκευάστηκε», προκειμένου να αντέξει τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο των δημόσιων εγγράφων που δέχεται. 

Σήμερα 4.637 φορείς αναρτούν περισσότερες από 20.000 αποφάσεις την ημέρα, με τον συνολικό αριθμό τους να φθάνει πλέον τα 26,6 εκατομμύρια σε διάστημα επτά ετών.

 Στη Διαύγεια αναρτά τις αποφάσεις του το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος φορέας.

 Ετσι, στα επτά χρόνια λειτουργίας της κατάφερε κάτι που φάνταζε αδιανόητο πριν από μια δεκαετία: έδωσε στον πολίτη εικόνα για το πώς λειτουργεί το κράτος και εξαφάνισε την πιθανότητα να λαμβάνονται αποφάσεις «εν κρυπτώ»: κάθε απόφαση που δεν αναρτάται στη Διαύγεια δεν έχει ισχύ (εκτός κι αν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ).

Όμως η κατάσταση δεν είναι πάντα ιδανική. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

• Είναι σύνηθες οι αποφάσεις να αναρτώνται με καθυστέρηση στη Διαύγεια. Το διάστημα αυτό μπορεί να ποικίλλει από 5-10 ημέρες έως (σπανιότερα βέβαια) μήνες. 

Η πρακτική αυτή δημιουργεί διάφορα ζητήματα: για παράδειγμα, μια απόφαση μπορεί να γίνει γνωστή ετεροχρονισμένα, ενδεχομένως αφού έχει εφαρμοστεί (παρότι τυπικά δεν επιτρέπεται).

 Μερικά τμήματα της λειτουργίας του Δημοσίου μένουν εκτός Διαύγειας, χωρίς να αφορούν σε απόρρητα έγγραφα (από τα οποία θίγεται η εθνική ασφάλεια κ.λπ.). Για παράδειγμα, το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο δεν έχουν υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να μην είναι δημόσια προσβάσιμη. 

Ομως υπάρχουν και περιπτώσεις φορέων που, ενώ έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, ορισμένα τμήματά τους εξαιρούνται ύστερα από γνωμοδότηση των νομικών τους τμημάτων. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που δεν αναρτούν ούτε τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης ούτε τα πρόστιμα που επιβάλλουν.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ξηρομέρου Διαβάστε τις υποχρεώσεις σας και πράξετε τα αυτονόητα.


                                     Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο 

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

 Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. 

Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. 

Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

 2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

 3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη. 

4. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή. «5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.» Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54). «6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.» Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 6 άρθρ. 197 Νομ. 4281/8-8 Αυγ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), με έναρξη ισχύος από την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 5 άρθρ. 139 ιδίου Νομ., σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 201 ιδίου Νομ.

Σχόλια

 1. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ..
  ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΛΕΥΤΕΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτοί είναι μόνο καλοί στα τραπεζωματα που μερικά μπλογκ τους ενθαρρύνουν ως προς αυτή την κατεύθυνση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάποιοι έχουν πέσει στα τέσσερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου