ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος

 


Με την απόφαση 194/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, που σήμερα αναρτήθηκε και εντοπίσαμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποφασίστηκε η έγκριση της υπ' αριθ. 88/2022 μελέτης και η προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος από την ελεύθερη αγορά (δείτε εδώ).
Το υπό προμήθεια μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα θα είναι τύπου πρέσας και χωρητικότητας τουλάχιστον 16 κυβικών μέτρων.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για το προσφερόμενο είδος και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου