Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ιόνιας Οδού για τη μεταφορά αλιευτικού σκάφους

 

Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο από την Δευτέρα 17.10.2022 έως και την Πέμπτη 10.11.2022, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, για την διέλευση ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους», έλαβε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, Δημήτριος Γαλαζούλας.

Ειδικότερα, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων κατά την διάρκεια διέλευσης του ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους από το τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης αποφάσισαν: την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 140+891, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο ανωτέρω (5) σχετικό, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.

Kατά την διέλευση του ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους από τον αυτοκινητόδρομο, θα απαιτηθεί εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2»: Κινητή Σήμανση / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας, της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών Κατασκευής και Συντήρησης – Μέρος 1ο » (DAC 0596B/06.03.2014).

Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο από την Δευτέρα 17.10.2022 έως και την Πέμπτη 10.11.2022, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια των διελεύσεων να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται ότι η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι διελεύσεις του ειδικού οχήματος μεταφοράς σχεδίας ιχθυοτροφείου με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Δευτέρα 17/10/2022, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη και έως την Πέμπτη 10/11/2022.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Δευτέρα 17/10/2022, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη και έως την Πέμπτη 10/11/2022.

Σχόλια