ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Απευθείας ανάθεση «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου» Σύνολο με Φ.Π.Α. 8.940,00 €

  


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΘΕΜΑ: 

Απευθείας ανάθεση «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 211 / 2022 Ο Δήμαρχος Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019).

 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) (‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/2021) 

10. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 25-6275.001 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία. 

11. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

12. Την αριθ. 104/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου με τίτλο εργασία «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου», ενδεικτικού ποσού 8.940,40 € 

13. Το αριθ. πρωτ. 14196/16-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011839795) πρωτογενές αίτημα του Δήμου 

14. Το αριθ. πρωτ. 14209/1-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης. 

15. α) Την υπ’ αριθ. 14583/23-12-2022 (Α-343) (ΑΔΑ: ΡΠ9ΤΩΚΖ-7ΗΜ & ΑΔΑΜ: 22REQ011898252) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 25- 6275.001 έτους 2022, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

16. Την αριθ. πρωτ. 14604/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011898416) Πρόσκληση του Δήμου μας για υποβολή οικονομικής προσφοράς . 

17. Την αριθ. πρωτ. 14674/28-12-2022 προσφορά της επιχείρησης ‘’ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. 

Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Β. Εγκρίνει την αριθ. 104/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου. Γ. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 8.940,00 € με Φ.Π.Α 24% στην επιχείρηση: ‘’ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ’’ (Μπαρουξή 10, Τ.Κ. 12136, Περιστέρι Αττικής, τηλ. 6977709332, ΑΦΜ: 070513056, Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) και σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του ως κάτωθι:

 Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου 

δεξαμενών Τιμή μονάδας Σύνολο

 Σύνολο με Φ.Π.Α. 8.940,00 €

Δ. Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ε. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή, με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. ΣΤ. Γενικά για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την ανάθεση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16. Εφαρμόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης

. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Σχόλια

 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΟΥΝΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χάθηκαν οι επιχειρήσεις απο τον Δήμο μας επρεπε να φέρουμε απο το Περιστέρι Αττικής ;;;
  8.940,00 € με Φ.Π.Α 24% στην επιχείρηση: ‘’ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ’’ (Μπαρουξή 10, Τ.Κ. 12136, Περιστέρι Αττικής, τηλ. 6977709332, ΑΦΜ: 070513056, Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) και σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του ως κάτωθι:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ειναι μαγαζί γωνία ο δημος ξηρομέρου άλλωστε ο ιδιος ο δήμαρχος πανηγυρίζει για τις χρηματοδοτήσεις που στην συνέχεια γινονται ολα με απευθείας αναθέσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυνατή ομάδα ξερολας, φρουτάκιας ινστρουχτορας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μόνο μια λέξη .
  Ντροπή .
  Αφού έχει χαθεί η τσιπα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου