Απευθείας ανάθεση ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0’’

                   


          

          ΑΠΟΦΑΣΗ 206 / 2022

 Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) (‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

9. Τον Ν. 4728/2021 (ΦΕΚ 36/ τ’ Α/ 09.03.2021) 

10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας. 

11. Το γεγονός ότι στους Κ.Α. 60-7134.002 και 60-7134.003 του προϋπολογισμού έτους 2022 έχει εγγραφεί επαρκές πίστωση για την ανωτέρω προμήθεια.

 12. Την αριθ. 126/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.232,00 € με Φ.Π.Α.

 13. Το αριθ. πρωτ. 14415/21-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011877374) πρωτογενές – τεκμηριωμένο αίτημα. 

14. Η υπ’ αριθ. 14484/22-12-2022 (Α-338) (ΑΔΑ: ΨΟΧΨΩΚΖ-85Λ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ011885571) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ύψους 23.392,00 € στον Κ.Α. 60-7134.002 έτους 2022 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 15. Η υπ’ αριθ. 144814/22-12-2022 (Α-339) (ΑΔΑ: Ω8ΘΜΩΚΖ-8ΥΗ & ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ011885571) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ύψους 9.300,00 € στον Κ.Α. 60-7134.003 έτους 2022 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Σελίδα 2 από 2 16. Την αριθ. Πρωτ. 14514/22-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011887467) Πρόσκληση του Δήμου μας για υποβολή οικονομικής προσφοράς . 17. Την αριθ. πρωτ. 14612/27-12-2022, προσφορά της επιχείρησης ‘’ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.’’

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: ‘’Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets και Συστήματος Προτεραιότητας στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π.» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0’’ συνολικού προϋπολογισμού 33.232,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνει την αριθ. 126/2022 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου. Γ. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, έναντι του ποσού των 32.612,00 € με Φ.Π.Α. στην επιχείρηση «ΜΠΡΟΥΜΧΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ‘’BROOMHILL P.C.’’ (Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 223 & Τραλλέων 2, Τ.Κ. 17121 , Νέα Σμύρνη Αττικής, Τηλ. 2103677750, ΑΦΜ: 801338207 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) και σύμφωνα με την 126/2022 Μελέτη και την Οικονομική Προσφορά του ως κάτωθι:

 A/A Είδος Μον. μέτρησης Ποσότητα

 Τιμή Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 1 Tablets για χρήση gov.gr wallet Τεμ. 3 495,00 €

 1.485,00 € 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με Οθόνες Τεμ. 14 780,00 € 10.920,00 € 

3 Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα Τεμ. 3 1.940,00 € 5.820,00 € 

4 Tablets για υπογραφή πολιτών - αξιολόγηση Τεμ. 3 195,00 € 585,00 € 

5 Σύστημα Προτεραιότητας (ΚΕΠ Αστακού) Τεμ. 1 7.490,00 € 7.490,00 € Σύνολο: 26.300,00 € ΦΠΑ 24%: 6.312,00 € Συνολική Δαπάνη: 32.612,00 € 

Δ. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ε. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή, με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. ΣΤ. Γενικά για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την ανάθεση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/

16. Εφαρμόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχόλια

 1. ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΩ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το μεγάλο φαγοπότι γίνεται στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών σε αγορα ηλεκτρονικών υπολογιστών ταμπλετ καινούργια προγράμματα πανάκριβα και όλα με αοευθείας ανααθέσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μιλάτε εσεις για ηθικούς φραγμούς που κάνετε τα ίδια με τους προηγούμενους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΚΕΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βγάλτε τον ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΑ να απαντήσει για αυτές τις απευθειας αναθέσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φρουτακιας κ Γκέμπελς άμεσα απο 5 ανώνυμα σχόλια και στο καπάκι δελτίο τύπου του Γκέμπελς στο ανεξάρτητο σάιτ ιδιοκτησίας του που να λέει ότι οι απευθείας του δημάρχου ειναι εντελώς απαραίτητες ενώ τών προηγουμενων ήταν αρπαχτές Ντροπή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Απευθείας αναθέσεις for ever έτσι....... !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου