Ανακοίνωση ενημέρωσης περί επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών.

 

to dimarxeio astakoy me logo 
Αστακός, 27.01.2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 2646360534
e - mail: info@dimosxiromerou.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 
Ο ∆ήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους ∆ημότες με χαμηλά εισοδήματα, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, ότι έχουν τη δυνατότητα επιδότησης των οφειλών τους ώστε να μπορέσουν να επανασυνδεθούν, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τη σχετική αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/124788/21/50 (ΦΕΚ 6302/τ. Β ́ /29-12-2021) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/7422/130/21.01.2023 (ΦΕΚ 276/23.01.2023 τεύχος Β').
 
∆ικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του ∆ήμου στην έδρα και τις Ενότητες Αλυζίας & Φυτειών (υπόψη κου Γερόλυμου) και πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022, καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

2. Να πληρούν τα κάτωθι αναφερόμενα εισοδηματικά κριτήρια:
  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια, με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 €.
  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 €.
  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 €.

Οι δικαιούχοι που έχουν αποσυνδεθεί, υποβάλλουν αίτηση προς τον ∆ήμο, η οποία έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. ∆ήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού.
2. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό), του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όλων των μελών του νοικοκυριού.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητείται αυτεπάγγελτα).
6. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για νοικοκυριά που στην σύνθεση τους περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προσκομίζονται επιπλέον:
ι. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
ιι. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου όπου πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια