Ανεμογεννήτριες... Ξηρόμερο ώρα μηδέν! Έως 16/3 και 17/3 δημόσιες διαβουλεύσεις

 


Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στη θέση «Βαλτί_Α2» της δημοτικής ενότητας Αστακού του δήμου Ξηρομέρου και για ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Κουρούπα» της δημοτικής ενότητας Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 16-3-2022 και την Παρασκευή 17-3-2022, αντίστοιχα!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Βαλτί_Α2 θα βρίσκεται 4χλμ νοτιοδυτικά από τον Αστακό και θα αποτελείται από τρεις (3) ανεμογεννήτριες ισχύος 4,2MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 82 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 68 μέτρα. Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Κουρούπα θα βρίσκεται 3χλμ από το χωριό Παλιόβαρκα, 5,7χλμ από τον Μύτικα και το χωριό Αρχοντοχώρι και 6,5χλμ από το χωριό Παναγούλα και θα αποτελείται από πέντε (5) ανεμογεννήτριες ισχύος 5,5MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 79 μέτρα.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ: 

α) Η μελέτη του ΑΣΠΗΕ Βαλτί_Α2 δεν εξετάζει καθόλου διεξοδικά τις συνεργιστικές επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τους υπόλοιπους ΑΣΠΗΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο αδειοδότησης και λειτουργίας. Μόνο στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή του έργου βρίσκεται ήδη σε λειτουργία ΑΣΠΗΕ στην θέση Καλή Χίτσα με οκτώ (8) ανεμογεννήτριες και υπάρχουν επιπλέον έξι (6) αιολικοί σταθμοί με άδεια παραγωγής, οι οποίοι διαθέτουν συνολικά τριάντα έξι (36) ανεμογεννήτριες (!), εκ των οποίων οι τριάντα μία (31) ήταν προσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

β) Ο ΑΣΠΗΕ Κουρούπα θα βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία των Όρνιων (Gyps fulvus) στην ηπειρωτική Ελλάδα, είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών.

γ) Ακριβώς βόρεια και εφαπτόμενα με τον ΑΣΠΗΕ Κουρούπα, βρίσκεται ΑΣΠΗΕ με άδεια παραγωγής ισχύος 38,5MW στη θέση Μέγα Όρος (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 16.05.2022), από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 Μ.Ι.Κ.Ε. (προφανώς είναι η ίδια εταιρεία με την ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 2 Μ.Ι.Κ.Ε. του ΑΣΠΗΕ Κουρούπα), δηλ. πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα ενιαίο έργο 66ΜW στο Μέγα Όρος, το οποίο σκοπίμως η εν λόγω εταιρεία διαίρεσε σε δύο μικρότερα, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή του συνολικού έργου στην -πιο σύνθετη- κατηγορία έργων Α1 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία ευτελίζει την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και εξαπατά τις υπηρεσίες και τους Έλληνες πολίτες.

δ) Για τον γειτονικό ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι υπήρξε πρόσφατα απόφαση απόρριψης της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του υπόψη έργου (Απόφαση απόρριψης Καλοβούνι 22.02.2023), η οποία αναφέρει, μεταξύ των άλλων, οτι «από την διαδικασία των γνωμοδοτήσεων προέκυψε ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ακεραιότητας της Σ.Π.Π. GR090 εντός της οποίας προτείνεται να κατασκευαστεί το εν λόγω έργο και της παρακείμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 GR2310011 ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ).

ε) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικά τρεις (3) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α', δηλ. διαβουλεύσεις για δεκατέσσερις (14) ανεμογεννήτριες. Το 2022 αριθμήσαμε έντεκα (11) συνολικά δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς Κατηγορίας Α', δηλ. για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες και υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από είκοσι πέντε (25) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β' στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία, σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση των ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρες μελέτες και παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11''.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για τις εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, ξεχωριστά για το καθένα από τα δύο (2) έργα, με τη μορφή αρχείου "pdf" στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7519 (ΑΣΠΗΕ Βαλτί_Α2) και https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7225 (ΑΣΠΗΕ Κουρούπα), κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.

[Στις παραπάνω διευθύνσεις μπορούμε να βρούμε τις ΜΠΕ των 2 έργων, κατηγορίας Α2, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2111663320 (Βαλτί_Α2) και 2210848723 (Κουρούπα), να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στις δύο (2) διαβουλεύσεις, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing 

Στον παρακάτω από τον κάθε ένα σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου "pdf" στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του κάθε έργου): 

α) για τον ΑΣΠΗΕ Βαλτί_Α2: https://docs.google.com/document/d/1U7PQKgtK1IYlkFnkV6WoJ-dbxw9pzSYtbyjB99VXY6Y/edit?usp=share_link

β) για τον ΑΣΠΗΕ Κουρούπα: https://docs.google.com/document/d/1Mvsy1RQbrBGhax45ux5710SWUXev4ZAyLxi4fkwPr28/edit?usp=share_link

(Τα παραπάνω αρχεία είναι ανεβασμένα στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε τα αρχεία και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε τα Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να τα αποθηκεύσουμε ως αρχεία pdf).

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στα Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για τις εν λόγω ΜΠΕ.

--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---

Σχόλια