Πρόσκληση για τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Τετάρτη 12 Ιουλίου.

 


Αστακός, 8/7/2023
Αριθ. πρωτ.: 8627
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης την 12η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση οικ. έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
2. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 'Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α-θμιας Εκπαίδευσης' οικ. έτους 2022 (Εισηγητής Μπαμπούρης Κων/νος).
3. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 'Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β-θμιας Εκπαίδευσης' οικ. έτους 2022 (Εισηγήτρια Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα).
4. Διαγραφή τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 και το αρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2023 με θέμα: Αποδοχή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»:
 α) της προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού, 
β) της εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο των ανωτέρω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΥΠΕΝ και
 γ) του ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού και 
δ) της χορήγησης σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 19/5/2023 Σύμβαση (ΑΔΑ:97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ –ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Σχόλια