Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου:«Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων - Προδρόμου - Αγραμπέλου», με προϋπολογισμό 489.800 €.

 

agrotikes odopoiies de astakoy
Αστακός, 11.07.2023
Αρ. Πρωτ.: 8750
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΑΓΡΑΜΠΕΛΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΑΓΡΑΜΠΕΛΟΥ» (CPV: 45233120-6), Κωδικός ΝUTS: EL631, με προϋπολογισμό 395.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 335.620,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
Ο υπό μελέτη δρόμος ευρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής των κοινοτήτων Πηγαδίων , Προδρόμου, Αγραμπέλου του Δήμου Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλ/νίας. Αρχίζει έξω από τον οικισμό Πηγαδίων από το σημείο Ο με συντεταγμένες Χ = 254753.51 Ψ=4269073.56 και φθάνει μέχρι το σημείο Τ βορείως του οικισμού Πηγαδίων, με συντεταγμένες Χ=255900,35 Ψ=4271533,99.
Όλος ο δρόμος στον οποίο γίνονται
οι εργασίες βελτίωσης( οδοστρωσία - ασφαλτόστρωση - σήμανση διαγράμμιση), ευρίσκεται εκτός των ορίων των οικισμών Πηγαδίων, Προδρόμου, Αγραμπέλου. Η βελτίωση συνίσταται στην οδοστρωσία εξ αρχής. Θα γίνει βελτίωση του καταστρώματος, με διαμόρφωση της επιφανείας του και την ανύψωσή του πάνω από το επίπεδο των παρακειμένων κτημάτων, ούτως ώστε να μην συρρέουν τα όμβρια αλλά και τα νερά της άρδευσης από τα χωράφια. Θα διαστρωθούν οι δύο στρώσεις της οδοστρωσίας (βάση - υπόβαση).
Θα διαστρωθεί ασφαλτοτάπητας πλάτους 5 μέτρων, και θα γίνει σήμανση διαγράμμιση. Θα κατασκευασθούν 10 σωληνωτοί οχετοί Φ100 στα σημεία των γραμμικών ροών. Οι ανωτέρω βελτιώσεις των μεγεθών και των στοιχείων, θα γίνουν σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, (ΟΜΟΕ) που δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ.Γ.Δ.Ε, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων και την Εγκύκλιο 41.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr )
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και Περίληψη Διακήρυξης_Π.Α.Α. 2014 - 2020 2/2
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α Διαγωνισμού 201993), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 17.Α.2 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.900,00 (επτά χιλιάδων εννιακοσίων) ευρώ και ισχύ μέχρι την 01/10/2024.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036135288), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210038.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 1807 23-05-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΨΜΦΗ4653ΠΓ-Ε67)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο οικονομική επιτροπή Δήμου Ξηρομέρου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δικαιούχου, Δημαρχείο Αστακού, μέχρι τις 31/07/2023.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210038
 
Αστακός, 11/07/2023
 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού: https://drive.google.com/file/d/1LFiGsLx-6d3wSqfzS4vHwaBq39aLMxGO/view?usp=sharing
 

Σχόλια