Πρόσκληση - γνωστοποίηση διαγωνισμού έργου«Αγροτική οδοποιία Αστακού (Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο)», με προϋπολογισμό 999.409,78 €.

 

agrotikes odopoiies de astakoy
Αστακός, 11.07.2023
Αρ. Πρωτ.: 8715
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ»
Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ»
 
Ο Δικαιούχος Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου ««ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ»»(CPV: 45233120-6), Κωδικός ΝUTS: EL631, με προϋπολογισμό 805.975,63 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 999.409,78 Ευρώ
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 773.273,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
Το παρόν έργο αφορά την Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Χρυσοβίτσας- Βαλόστρατο προβλέπει την βελτίωση της βατότητας του δρόμου αυτού, ο οποίος είναι ο βασικός και κύριος δρόμος που εξυπηρετεί την κυκλοφορία στον κάμπο της Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου, στον οποίο έχει συντελεστεί αναδασμός και έχει κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης. Στον κάμπο αυτόν υπάρχουν καλλιέργειες και υφίστανται αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες. Έχει μεγάλη κυκλοφορία αγροτικών\ μηχανημάτων και οχημάτων. Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο φέρει ο υπό μελέτη δρόμος, αφού αποτελεί την βασική κυκλοφοριακή αρτηρία. Ο δρόμος έχει ασφαλτοστρωθεί στο παρελθόν. Έχει προβληματική και επικίνδυνη βατότητα λόγω των φθορών και των λάκκων που αποτελούν παγίδες.
Η βελτίωση αφορά τόσον τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά όσον και την ποιότητα του οδοστρώματος αλλά και την απορροή των ομβρίων.
Ως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών εννοείται:
α) Μείωση της ελικτότητας με βελτίωση της οριζοντιογραφίας (ακτίνες καμπυλότητας-ευθυγραμμίες)
β) Βελτίωση της μηκοτομής με ανύψωση της ερυθράς όπου απαιτείται, και εξάλειψη των κατακόρυφων απότομων πτυχώσεων (σαμαριών)
γ) Βελτίωση της διατομής με νέο ασφαλτοτάπητα, προσθήκη ερείσματος ανάντη και διάνοιξη της υπάρχουσας αλλά επιχωμένης πλευρικής τάφρου απορροής.
Επίσης θα ανακατασκευασθούν οι υπάρχοντες σωληνωτοί οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, και θα προστεθούν νέοι όπου κριθεί αναγκαίο.
Ο δρόμος θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, (ΟΜΟΕ) που δημοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ.Γ.Δ.Ε, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, οι οποίες ελήφθησαν υπ΄ όψιν από την μελέτη και την Εγκύκλιο 41.
Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν εντός του υπάρχοντος περιτυπώματος του δρόμου. Δεν θα ενοχλήσουν ιδιοκτησίες, ούτε θα γίνουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται Δασικές. Δεν θα γίνου εκσκαφές διανοίξεων, αφού υπάρχει το αναγκαίο πλάτος για τις επεμβάσεις. Οι μόνες εκσκαφές που θα γίνουν είναι αυτές του καθαρισμού της υπάρχουσας τάφρου και οι εκσκαφές εξυγίανσης, καθαρισμού και αποκατάστασης του οδοστρώματος
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr )
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και Περίληψη Διακήρυξης_Π.Α.Α. 2014 - 2020 2/2
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α Διαγωνισμού 201979), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 17.Α.2 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του N. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.119,51 € (δεκαέξι χιλιάδων εκατό δέκα εννέα και πενήντα ενός λεπτών του ευρώ) και ισχύ μέχρι την 01/10/2024.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036128471), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210038.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 1808 23/05/2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΨΑΘΙ4653ΠΓ-ΞΑΩ).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο οικονομική επιτροπή Δήμου Ξηρομέρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου, Δημαρχείο Αστακού μέχρι τις 31/07/2023.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210038
 
Αστακός, 11/07/2023
 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού: https://drive.google.com/file/d/1JGfDNmK2aJsnpe0VXjZ_wsuwPDJrDky7/view?usp=sharing
 

Σχόλια