Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου : Αίτημα προς το Δήμο Ξηρομέρου για έκτακτη επιχορήγηση

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 Από το πρακτικό της με αρ. 13/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/2023 

Στον Αστακό σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 ήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατόπιν της 130/2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. προς τα μέλη αυτού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σ’ αυτή. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 4 από τα 7 μέλη, ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        

 Μάντζαρης Ελευθέριος (πρόεδρος)

Λιότου Δέσποινα

Ταπραντζή Παρθενία 

Μπαμπούρης Κων/νος 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζορμπάς Ιωάννης 

 Γαλάνης Ιωάννης

Χολή Ελένη

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Αίτημα προς το Δήμο Ξηρομέρου για έκτακτη επιχορήγηση 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε, ότι η Επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει: τη δαπάνη μέρους της μισθοδοσίας των απασχολουμένων στα ΚΔΑΠ, λόγω της υποχρηματοδότησης του Προγράμματος και της καθυστέρησης εκταμίευσης του ποσού από την ΕΕΤΑΑ, τη δαπάνη συμμετοχής της στα επιχορηγούμενα Προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς και άμεσες λειτουργικές δαπάνες της, που συνολικά (όλες αυτές οι δαπάνες) ανέρχονται σε 30.000 ευρώ, θα πρέπει να ζητήσει από το Δήμο Ξηρομέρου την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης με το ποσό αυτό των 30.000 ευρώ και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

 Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Υποβάλει το αίτημα προς το Δήμο Ξηρομέρου να εγκρίνει την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 30.000 ευρώ προς την Επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες δαπάνες αυτής, που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 42/2023

    Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ. 

     ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου