Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου.

 

apostolis ntinos 
Αστακός, 9.11.2023
Αριθ. πρωτ: 530
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ΄ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ. 5221044 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α': ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ), ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.3 «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
4. 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023
5. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΡΑΚΑ PHALACROCORAX ARISTOTELIS ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ».

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
2. Σούλας Βασίλειος
3. Τσίγκρου Αναστασία
4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
5. Σκανδάλου Κυριακή
6. Κουνάδης Σπυρίδων
 
Αναπληρωματικά μέλη.
1. Μάντζαρης Ελευθέριος
2. Μακρής Παρασκευάς
3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6. Παπαναστάσης Στυλιανός

Σχόλια