Ο Δήμος Ξηρομέρου και η Επιτροπή Αγώνα τα είπαν ήδη από τον Αύγουστο του 2020 και με την προσφυγή στο ΣτΕ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Κομισιόν - Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή της οδηγίας για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια.

 


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ένας από τους πάρα πολλούς λόγους για ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, που επικαλούνται στην προσφυγή τους στο ΣτΕ ο Δήμος Ξηρομέρου με την Επιτροπή Αγώνα, οι 255 κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου Αιτ/νίας, οι φορείς και Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας και οι κάτοικοι του Καλάμου, είναι η μη εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (ΕΕ L 257/135/28.8.2014) και β) ο καθορισμός ενός πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη, ήταν υποχρέωση της χώρας μας ως το Μάρτιο του 2021, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Ήδη δεν το έχουμε κάνει και τα δυσάρεστα νέα όπως βλέπεται παρακάτω ήρθαν, όπως ακριβώς τα είπε ο Δήμος Ξηρομέρου και η Επιτροπή Αγώνα από τον Αύγουστο του 2020 που ξεκίνησαν τον αγώνα τους, αλλά και μέσα στην προσφυγή τους προς το ΣτΕ.

-----------------------

21.12.2023, 14:48

Τα παράκτια κράτη μέλη έπρεπε βάσει της οδηγίας να καταρτίσουν τα σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 – Η παραπομπή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εκπόνησε και δεν κοινοποίησε τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν διασφάλισε την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σ' αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Η ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για την ορθή επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να κοινοποιήσουν τα εν λόγω σχέδια στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκπονήσει και υποβάλει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια στην Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, μετά την προειδοποιητική επιστολή που εστάλη τον Δεκέμβριο του 2021 και την αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2023, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια