Αναστολή λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Παλαιομάνινας.

 


koinofelis epixirisi dimoy xiromeroy
 
Αστακός, 20/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ. 
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δνση: Αστακός Αιτ/νιας
Τηλ. & Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου την Τετάρτη 20.12.2023 λόγω ασθένειας του εκπαιδευτικού προσωπικού
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
64/2023
 
Ο Πρόεδρος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (87 Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Το γεγονός ότι στο ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό βρίσκεται σε άδεια ασθένειας
3. Τη μη δυνατότητα κάλυψης του ΚΔΑΠ με προσωπικό από άλλη δομή
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 
Την Αναστολή λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) Παλαιομάνινας του Δήμου Ξηρομέρου για την Τετάρτη 20/12/2023, λόγω ασθένειας του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
 
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια