Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 1ου διμήνου 2024.

 

Συνεδρίαση λογοδοσίας
 
Αστακός 14/2/2024
Αριθμ. Πρωτ: 2106
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς:
1. Δήμαρχο Ξηρομέρου
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ξηρομέρου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ξηρομέρου
 
Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 1ου διμήνου 2024.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 67Α του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), όπως ισχύουν καθώς και της αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός από τη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με αντικείμενο τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες σε ειδική δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σας καλούμε να προσέλθετε στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, όπου θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας (Δια ζώσης) της Δημοτικής Αρχής για το 1ο δίμηνο του 2024.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση έως και την 22η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:00 μ.μ στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: panoreapantazi@yahoo.gr).
Στην περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 01:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία θα προκύψουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη.
 
Σχετική η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) - Επισυνάπτεται.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 

Σχόλια