Μουσικά όργανα απέκτησε ο Δήμος Ξηρομέρου

     


Μουσικά όργανα απέκτησε ο Δήμος Ξηρομέρου με ενέργειες του Νομικού προσώπου Κοινωφελής     Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου και του Προέδρου της Ελευθέριου Μάντζαρη.

Είδαμε στο διαύγεια την εξόφληση της αγοράς  ημερομηνία 29- 12 -2023 με το ποσό 8.115,77 ευρώ.


Ελπίζουμε να τα δούμε σε χέρια μουσικών  στις υπηρεσίες των δημοτών του Ξηρομέρου .

Ακολουθεί η διαδικασία αγοράς και η περιγραφή των μουσικών οργάνων που αγοράστηκαν.

 ΘΕΜΑ: Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: Προμήθεια μουσικών οργάνων

                       ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2023 

Ο Πρόεδρος Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010.

 5. Το άρθρο 158-160 του Ν. 3463/2006 

6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 6699.01του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 συμπεριλαμβάνεται το ποσό για Προμήθεια μουσικών οργάνων « 

7. Την ανάγκη της προμήθειας µε τίτλο Προμήθεια μουσικών οργάνων 

8. Το Πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού Προσώπου και την σχετική πρόσκληση 

9. Την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.

 Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια μουσικών οργάνων εκτιµώµενης αξίας 11.500,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια μουσικών οργάνων τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής: 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Thomann FL-100 Junior Flute 1 155,00 155,00 Thomann CL-17BB CG Bbclarinet, boehm 5 342 1.710,00 Thomann TR 200 Bbtrumpet 6 198,00 1.188,00 Thomann TAS-180 alto saxophone 1 339,00 339,00 Thomann TTS-180 tenor saxophone 1 518,00 518,00 Thomann EP 604-3 Bbeuphonium 2 622 1.244,00 Thomann SL-39 Bb- tenor trombone 3 289,00 867,00 Thomann Bb- Tuba Model "Junior", 1 1.555,00 1.555,00 Millenium MD124C Marching Snare Set 2 175,00 350,00 Paiste 14" PST3 Band 1 75,00 75,00 Millenium MD-2210A - 22" x 10" marching bass drum 1 185,00 185,00 Startone Music Stand Black: 24 10,30 247,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.453,10 ΕΚΠΤΩΣΗ 4% -337,33 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.544,98 ΦΠΑ 24% 1.570,79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.115,77 

Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια μουσικών οργάνων στην εταιρεία Thomann GmbH, Hans – Thomann – Str.1 , D-96138 Burgebrach, ΑΦΜ : DE257375233 έναντι του ποσού των 8.115,77 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6699.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλματος πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

  1. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΤΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου