Παρατήρηση παρατηρητηρίου και επιστροφή το σχέδιο προυπολογισμού για τον Δήμο Ξηρομέρου

Επιστράφηκε με παρατηρήσεις στο Δήμο Ξηρομέρου το σχέδιο προυπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024 από το Παρατηρητηριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με το  Αρ. Πρωτ.: 513/13-05-2024 έγγραφο του 

Το παρατηρητήριο λαμβάνοντάς υπόψιν τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α’ 18) και 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό και με την 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης” το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί και παράσχει γνώμη επί του  σχεδίου του προϋπολογισμού του φορέα ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ που υποβλήθηκε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να επέλθουν οι  αναγκαίες προσαρμογές σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου από τη Δημοτική Επιτροπή,

Συγκεκριμένα το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε: 

-Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

-Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67326/28.07.2023 (Β' 4795) ΚΥΑ. 

-Δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του άρθρου 4 «Τροποποίηση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού» της 67326/28.07.2023 (Β' 4795) ΚΥΑ ως προς την εγγραφή και παρακολούθηση των εισφορών προς τους ΦΟ.Δ.Σ.Α (μη τήρηση της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων). 

Ως εκ τούτου, δεδομένων των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας αξιολόγησης, είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του το συντομότερο δυνατόν, δεδομένης και της παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο (31/12/2023).

 

Σχόλια

  1. Καλά αυτοί δεν έχουν ακόμη προυπολογισμό ο χρόνος έφτασε στην μέση

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΝΤΡΌΠΉ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου